חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הסוכן יפצה המבטחת במלוא תגמולי הביטוח

הסוכן חויב בשיפוי מלא על כל הסכומים שחברת הביטוח לא היתה מחויבת לשלם אילמלא רשלנות הסוכן

 

עא (ת"א) 2117/09   הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ נ' עאסם מסארווה

 

בית המשפט: המחוזי בתל אביב - יפו

 

פסק הדין ניתן ביום: 24/5/2011

 

על ידי כב' השופטת: רות לבהר שרון

 

עניינו של פסק הדין: האם יש לחייב את סוכן הביטוח שהתרשל כלפי חברת הביטוח לפי הסכום שבו חויב בפסק דינו של בית משפט השלום שהוא הפרש הפרמיה שבין עלות ביטוח לנהג צעיר לבין העלות לביטוח נהג מעל לגיל 24 או  שיש לחייב אותו בתשלום מלוא תגמולי הביטוח אשר שולמו ע"י חברת הביטוח בשל מקרה שנגרם בעת נהיגתו של נהג צעיר?

 

בית המשפט קיבל את הערעור וחייב את סוכן הביטוח ואת חברת הביטוח שביטחה אותו לפצות את חברת הביטוח במלוא סכום הנזק ששילמה בשל מקרה הביטוח ולא רק בהפרש הפרמיה בלבד.

 

 

מתוך פסק הדין:

 

"השאלה נשוא המחלוקת בענייננו הינה האם יש לחייב את סוכן הביטוח לשפות את המערערת במלוא הסכומים בהם חויבה לשלם בגין נזקי התאונה, או כפי שקבע בימ"ש קמא, רק באותו סכום זעיר של הפרשי פרמיה שהייתה מקבלת המערערת לו היתה נדרשת להוציא פוליסה ללא חריג של נהג צעיר.

 

ככלל, כאשר נתבע חוייב לשאת בנזק שנגרם לניזוק בשל אחריותו השילוחית לרשלנותו של צד ג', זכאי הנתבע לשיפוי מלא מצד ג'. הודעה לצד שלישי היא תביעתו של נתבע כנגד צד שלישי, במטרה להעביר אליו את האחריות, כולה או מקצתה, בגין התביעה שהגיש התובע נגדו. העיקרון הבסיסי של הודעת צד ג' הינו כי מדובר בתביעה על תנאי, כאשר אם הנתבע לא יחוייב בתשלום לתובע, יהיה הצד השלישי פטור משיפוי הנתבע, בעוד ש"חיובו של הצד השלישי יוטל עליו רק אם זכה התובע בתביעתו כנגד הנתבע" [א' גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה שמינית, תשס"ה) (להלן: "גורן"), בעמ' 412].

 

בענייננו, המערערת טענה בהודעה ששלחה לסוכן הביטוח, שהיה וייקבע שהוא התרשל, ובשל כך, על אף החריג לפוליסה, היא תחוייב במלוא הנזק - הרי שהיא זכאית לשיפוי מלא ממנו.  

משקבע בית משפט - כקביעות עובדתיות שאין להתערב בהן, ושלמעשה אין עליהן ערעור - כי סוכן הביטוח הינו שלוח של המערערת בכל הנוגע למו"מ לכריתת חוזה הביטוח, ומשנקבע כי סוכן הביטוח התרשל ולא דאג להנפקת פוליסה שתכלול כיסוי ביטוחי גם לנהג צעיר מתחת לגיל 24, כפי שהתבקש לעשות על ידי המבוטח, ומשחייב בית המשפט את המערערת בתשלום מלוא נזקי התאונה כאילו הוצאה הפוליסה שהתבקשה - הרי שלאור אחריותה השילוחית להתנהגות הסוכן - התוצאה אליה הגיע בית משפט קמא, לפיה המערערת אינה זכאית לשיפוי מלא בגין הסכומים אותם חוייבה לשלם מכוח הפוליסה - אינה סבירה.

 

מרגע שקבע בית המשפט כי הסוכן התרשל  וכל האחריות נופלת על שכמו בלבד, הרי שהמערערת זכאית לשיפוי מלא על מלוא הנזקים שנגרמו לה בשל רשלנותו. "סוכן ביטוח שלא וידא כי קיימת התאמה בין דרישת הכיסוי של המבוטח לבין הפוליסה שהונפקה לו, התרשל גם כלפי המבטח ולא רק כלפי המבוטח" [י' אליאס דיני ביטוח (כרך ב', תשס"ט), בעמ' 1052] .

 

ראה בענין זה ת.א. (עפולה) 2896/02 סאלח איוב הייב נ' ביטון דני (פורסם בנו, 26.10.05), שם נבחן מקרה בו סוכן הביטוח לא דאג להוצאת פוליסת ביטוח מקיף על אף שהתבקש לעשות כן, ובית המשפט קבע כי הסוכן התרשל, וחייב את חברת הביטוח בתשלום מלוא הנזק, כאילו הוצאה הפוליסה המבוקשת, וזאת לאור אחריותה השילוחית להתנהגות הסוכן, וכן קיבל במלואה את הודעת צד ג' ששלחה חברת הביטוח כלפי הסוכן.

במקרה שנדון בע"א (חי') 3733/06 איילון חברה לביטוח בע"מ נ' אלמאזה חלבי (פורסם בנבו, 18.12.07), שעסק גם הוא בפוליסת ביטוח שלא כללה כיסוי מתאים לגיל הנהג, חוייב אומנם סוכן הביטוח רק בשיפוי חלקי של חברת הביטוח, במסגרת הודעת צד ג', ולא במלוא הסכומים ששילמה חברת הביטוח למבוטחת. ואולם נסיבות המקרה שם היו שונות במקצת מענייננו, שכן שם הוטל למעשה אשם תורם על חברת הביטוח, וזאת לאור קביעותיו של בית המשפט בדבר מחדלים מצד חברת הביטוח. יחד עם זאת, ברור היה כי הנזק שנגרם לחברת הביטוח הוא מלוא הסכומים שנאלצה לשלם מכוח הפוליסה, ולא רק הפרשי פרמיה או הוצאות ההליך, כפי שנקבע בענייננו, והסיבה לחיוב בשיפוי חלקי בלבד היא כאמור מחדלים מצד חברת הביטוח, כאשר בענייננו מלוא האשם הוחל על כתפי הסוכן בלבד.

 

העולה מן האמור הוא כי כאשר סוכן ביטוח התרשל בתפקידו, ולא דאג להוצאת פוליסה כנדרש, הרי שלאור אחריותה השילוחית, מחד, חייבת חברת הביטוח בתשלום מלוא התביעה כאילו הוצאה הפוליסה הנדרשת, אך מאידך, יש לחייב הסוכן בשיפוי מלא על כל הנזקים שנגרמו לחברת הביטוח, שהרי אילמלא רשלנותו של הסוכן לא היה מקום לחייבה לשלם נזקים שלא היו מכוסים על פי הפוליסה.

 

למעלה מהדרוש יצויין כי העובדה שיתכן והמערערת הייתה מסכימה לבטח גם נהג צעיר איננה רלבנטית, שכן ביטוח מטבעו מיועד לבטח סיכונים שיתכן ויקרו, ויתכן שלא יקרו. מבטח מקבל פרמיה תמורת התחייבותו שאם יתממש הסיכון שבוטח, יחוייב לפצות את הניזוק במלוא נזקיו. מאידך, סביר שמבוטח יקווה שהסיכון אותו ביטח לא יתממש."

עבור לתוכן העמוד