חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ליקויי היערכות המדינה לביטוח מפני אסון

ביקורת מבקר המדינה העלתה שורה של ליקויים בהיערכות המדינה לביטוח מפני נזקי רעידת אדמה הרסנית ומלחמה כוללת
17/10/2012

 

 

דוח מבקר המדינה שפורסם ביום 17/0/2010 כולל פרק מיוחד המוקדש להיערכות ממשלת ישראל לביטוח רכוש ותשתיות מפני אסונות

 

הדוח מתייחס לביקורת שנעשתה ע"י משרד מבקר המדינה בחודשים יוני 2011 - ינואר 2012.

 

ניהול הסיכונים של נזקי רעידת אדמה נעשה באמצעות מנגנוני ביטוח, ואילו הפיצוי בגין נזקי מלחמה מנוהל באמצעות קרן פיצויים ברשות המסים בישראל

 

הדוח מתייחס לשתי סכנות:

א.  רעידת אדמה הרסנית לאור מיקומה של מדינת ישראל באזור השבר הסורי-אפריקני ושבר יגור.

ב.  התלקחות אפשרית של מלחמה כוללת העשויה להביא לפגיעה בעורף ולנזקים כבדים לתשתית ולרכוש

 

עפ"י נתוני הדוחות הכספיים של הממשלה, עלות הרכוש בסוף שנת 2010 נאמדה בכ-445 מיליארד ₪ כאשר סכום זה כולל, בין היתר, נכסי תשתית אזרחיים שערכם כ-251 מיליארד ₪.

 

הביקורת העלתה שורה של ליקויים בהיערכות המדינה לביטוח מפני נזקי רעידת אדמה הרסנית ומלחמה כוללת. עוד העלתה הביקורת כי חלק מן הליקויים שעליהם הצביע משרד מבקר המדינה בדוחות קודמים טרם תוקנו. החשיפה הניכרת של נכסי המדינה ונכסי אזרחיה לנזקי מלחמה ורעידת אדמה הרסנית, אשר אינה מגודרת מראש באופן ביטוחי הולם, מעלה חשש להשפעות כלכליות רוחביות קשות וארוכות טווח על המשק. השפעות אלה עלולות להתפתח עד כדי משבר כלכלי אם יתרחשו אירועים אלה, שבו מחד גיסא יידרשו משאבים רבים לניהול המשברים בטווח המידי והקצר ומאידך גיסא יידרשו משאבים רבים לשיקום הנזקים לרכוש ולתשתיות שלא בוטחו, לצורך אספקת שירותים חיוניים.

לדעת משרד מבקר המדינה, ראוי היה כי קרן הפיצויים תנוהל על פי עקרונות המקובלים בעולם הביטוח, ובכלל זה יצירת זיקה ביטוחית ברורה בין התשלומים הנגבים מהציבור ובין תשלום הפיצויים, ניהול סיכונים הכולל בין היתר היערכות ביטוחית על מנת לעמוד בדרישות החוק, הכנת תרחישי ייחוס של נזקי מלחמה, קביעת סכום היתרות שיש לצבור בקרן ורמת הנזילות הנדרשת, רכישת ביטוחי משנה בחו"ל, הסתייעות בשירותים מקצועיים של אקטואר ככל שניתן, הנפקת כתבי כיסוי לפי הצורך ותמרוץ התקנת אמצעים למניעת נזקים. עוד מעיר משרד מבקר המדינה כי על משרד האוצר להפעיל, באמצעות הכלים העומדים לרשותו, מנגנוני פיקוח על פעילות הקרן, כמקובל בתחום הביטוח.

מדינת ישראל באמצעות ממשלת ישראל היא בעלת השליטה בחברות תשתית ממשלתיות חיוניות למשק, והיא משתמשת ברשויות סטטוטוריות ובגופים אחרים כזרוע ארוכה למימוש מדיניותה ואספקת שירותים חיוניים לציבור. הממשלה מקצה לכך משאבים רבים, בין היתר באמצעות תקציב המדינה ובאמצעות תשלומים הנגבים מהציבור עבור שירותים חיוניים. לכן, על הממשלה בשם המדינה לפעול ביתר שאת להסדרת פתרון ביטוחי מערכתי ולפקח בכל האמצעים העומדים לרשותה, לרבות באמצעות רשות החברות הממשלתיות, על הגופים הפועלים מטעמה, כדי לוודא שהם מטפלים כנדרש בגידור החשיפה שלהם בעוד מועד, באמצעות מדיניות ביטוח הולמת לאסונות המוניים.

 

עבור לתוכן העמוד