אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
כיסוי נזק בזדון למבנה תוך כדי פריצה

השופט קבע, כי לפי הפוליסה שבנדן הנזקים שנגרמו למבנה חוסים תחת הכיסוי לפי סעיף "נזק בזדון"

 

 

ת"א 7716-06 בית אפשטיין בע"מ נ' הראל חברה לביטוח בע"מ

 

בית משפט: השלום בבאר שבע

 

פסק הדין ניתן ביום: 21/4/2010

 

על ידי כב' השופט: יעקב שפסר

 

עניינו של פסק הדין: האם ביטוח מבנה לפי פוליסה לביטוח אש מורחב, שלא הורחבה לכלול נזקי פריצה,  מכסה נזק שנגרם תוך כדי פריצה על ידי גורמים שהיו אמורים להיות שותפים למבוטח?

 

רקע: חברת הביטוח דחתה את התביעה בטענה, כי המדובר בגניבת רכוש עקב סכסוך עסקי שנתגלע עם בעליהם של אולם סמוך, אירוע שאינו בר ביטוח, ובטענה כי הפוליסה אינה כוללת כיסוי לנזקי פריצה. כמו כן טענה חברת הביטוח, כי המבנה הנדון אינו מבוטח אלא מבנה אחר.

 

בית המשפט קיבל את התביעה בחלקה וקבע, כי המבנה שניזוק הוא המבנה המבוטח וכי לפי תנאי הפוליסה שבנדן הנזקים שנגרמו למבנה חוסים תחת הכיסוי לפי סעיף "נזק בזדון".

 

מתוך פסק הדין:

"התובעים, בסיכומי התשובה מטעמם, הטיבו לנמק את עמדתם ולפיה, לגופו של עניין, הנכס נשוא התובענה והנכס המבוטח חד הם, זאת מלבד הבעת התנגדותם הנחרצת להרחבת החזית הפסולה משני פנים, האחד פסלותה של הרחבת חזית כבכל הליך אזרחי, והשני, התנהגותה הפסולה של הנתבעת כמבטחת, והחורגת מהנחיות המפקח ומהתנהגות בתום לב, עת נמנעה מהעלאת נימוק זה לדחיית התביעה נגדה, בהזדמנות הראשונה.

מן הפן הדיוני, מהווה העלאת הטענה רק בשלב הסיכומים הרחבת חזית פסולה, שאין להתירה."

 

"עיון בפוליסה דנן מגלה כי סוג הנזקים המתואר בכתב התביעה חוסה תחת הכיסוי הביטוחי, כמוגדר ע"י המבטחת, ולשון הפוליסה בהירה בעניין זה. הדבר בא לידי ביטוי לכל אורך הפוליסה, החל מן הרשימה, דרך הגדרות פוזיטיביות לסוג הנזקים המתואר, ואף זוכה לחיזוק דווקא מתוך הגדרת ההחרגות.  

 

אין מחלוקת כי הפוליסה (המוגדרת לכתחילה כפוליסה לכיסוי נזקי אש), הורחבה בהסכמת הצדדים לכיסוי נזקים המוגדרים בסעיף 9 ב' לפרק ההרחבות כ"נזק בזדון". כן, אין מחלוקת כי הפוליסה לא הורחבה לכיסוי הנזקים המוגדרים בסעיף 11 לפרק ההרחבות כנזקי "פריצה".

 

סעיף 11 מגדיר את המונח "פריצה" במפורש כ"גניבת רכוש", בתנאי שהיתה חדירה לחצרים המבוטחים ושנותרו סימנים המעידים על שימוש בכח או באלימות בכניסה ו/או ביציאה.

 

אולם, כפי שציינו התובעים בסיכומים מטעמם, אין תביעתם כוללת רכוש שנגנב מהם, אחר שמודים הם בהעדר כיסוי ביטוחי לנזקים אלה, כי אם, תובעים הם נזקים למבנה ולצמודותיו, בבחינת היות הנזקים "נזק בזדון" כהגדרתו בפוליסה, אשר עליו כאמור לעיל חלה ההרחבה."