אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
סקירת ביטוח מבנה מגורים ותכולתו

המודעות לביטוח עולה כאשר בעלי רכוש נחשפים לאירועים של פריצה ושוד, רעידת אדמה או שריפה וכו'
 

דרור סופרמאת: דרור סופר - הכותב הוא מנהל המחלקה לביטוח אלמנטרי בסוכנות שמיר הורוביץ ושות' (בתפקידים קודמים שימש כחתם ראשי בשומרה חברה לביטוח וכסגן מנהל המטה האלמנטרי בהדר חברה לביטוח).

 

 

דירת מגורים בעבור בעל דירה העושה בה שימוש אישי או משכיר אותה לאחרים, מדובר בדרך כלל בנכס משמעותי ובמקרים רבים בהשקעה הכלכלית הגדולה ביותר אותה עשה המבוטח. מדובר בסכומי ביטוח שאינם מבוטלים המייצגים את כל הרכישות אשר בוצעו בעבור המשפחה במהלך השנים תחת קורת גג אחת. קיים צורך ביטוחי להגן על ההשקעה במבנה ובתכולתו ובמקביל לדאוג לכיסוי ביטוחי בשל סיכון הנובע מהפוטנציאל לשאת באחריות חוקית כלפי צד ג' הנובעת מהבעלות בנכס, השימוש בו ופעילות רגילה  של המבוטח ובני משפחתו גם מחוץ לדירה בגבולות מדינת ישראל ובנוסף לכך קיים סיכון לאחריות חוקית בשל פגיעת גוף כלפי עובדי משק הבית מעבר לסכומים האמורים להיות משולמים להם על ידי הביטוח הלאומי.

 

גם שוכר דירה חשוף לסיכונים העשויים להיגרם על ידו לנכס המושכר ותכולה השייכת לו ובחלק מהסכמי שכירות דירה ניתן למצוא סעיפים מיוחדים המתייחסים לנושא הביטוח.

 

המודעות לצורך בביטוח עולה כאשר בעלי רכוש או שוכרים נחשפים לאירועים של פריצה ושוד,רעידת אדמה או שריפה בדירות מגורים כאשר בימים כתיקונם, לא כל בעלי הדירות דואגים לבטח את רכושם.

 

בשל ההוצאות הרבות והכבדות הכלולות בסל ההוצאות המשפחתי, מבוטחים רבים שוקלים את הסיכון מול הסיכוי ובודקים מחירים לפני שהם מאשרים את חידוש הפוליסה או הוספה לפוליסה של כיסוי כזה או אחר המוצע להם.

 

שוק הביטוח בישראל מאופיין במסלולים שונים ומגוונים לביטוח דירות ובתמצית זו נבקש למקד את הדגשים העיקריים:

 

כהקדמה, חשוב לציין, כי ביטוח דירה אינו ביטוח חובה ואולם חברות הביטוח המשווקות פוליסות דירה מחויבות לעמוד בתנאי מינימום המחויבים על פי חוק המפורטים בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן התשמ"ו – 1986).

 

פוליסת הביטוח התקנית הסטנדרטית מכסה אבדן או נזק למבנה ולתכולת הדירה בין היתר כתוצאה מאש, עשן שהוא תופעה חד פעמית יוצאת דופן, ברק, רעם, התפוצצות או התלקחות, סערה, נפילת כלי טיס, נפילת חפצים מכלי טיס, רעד על קולי הנגרם מכלי טיס, שיטפון והצפה ממקור חיצוני, רעידת אדמה, התנגשות כלי רכב במבנה שאינם נהוגים ע"י המבוטח או בן משפחתו, התנגשות כלי טיס במבנה, גניבה, שוד, פריצה, ונזק בזדון.

 

בהתאם לחוק, רשאי המבוטח לצמצם ולבחור במתכונת מצומצמת ולא לכלול את הכיסויים הבאים:

 

סיכוני רעידת אדמה  - בכפוף לחתימה של המבוטח על טופס ויתור על ביטוח זה.

סיכוני גניבה , שוד, פריצה ופעולות זדון.

נזק שמקורו בצנרת הדירה - הוא כיסוי אותו ניתן להוסיף לביטוח לפי בחירת המבוטח.

 

תנאי המינימום אינם מתייחסים לנושא ביטוח אחריות חוקית כלפי צד ג' וביטוח אחריות מעבידים. כלומר החוק אינו מחייב את המבטחים לכלול בביטוח מבנה ותכולת הדירה כיסוי לאחריות חוקית בשל נזקים לצד שלישי (כמו למשל ביטוח אחריות כלפי שכן שדירתו ניזוקה בשל מקרה של שריפה בדירה שהתפשטה וגרמה נזקים לדירתו) וגם או במקרה של פגיעה גופנית של עובדי משק הבית אשר נפגעו במסגרת עבודתם.

 

מתחילת הדרך, חברות הביטוח הרחיבו ביזמתן את הכיסוי הביטוחי לפי פוליסות הדירה וכללו במסגרת ביטוח תכולת הדירה פרקים לביטוח צד ג' וחבות מעבידים (לעובדי משק הבית בגינם משולמים דמי ביטוח לאומי) ובנוסף לכך התאימו הרחבות ייעודיות לפי מאפייני מבנה הדירה ותכולתה. כאשר כל חברת ביטוח מציעה את ההרחבות המיוחדות לה, כך שניתן למצוא הבדלים ניכרים בין תוכניות הביטוח השונות לביטוח הדירה ותכולתה וזאת למרות שכל תוכניות הביטוח מבוססות על תנאי מינימום המחויבים על פי חוק.

 

ניתן למצוא בשוק הביטוח הישראלי מגוון רחב של כיסויים, שירותים והרחבות ייחודיות ההופכים את הפוליסות לביטוח הדירה ותכולתה למקיפות ובעלות אפשריות כיסוי רחבות ביותר ובכלל זה ניתן למצוא גם הרחבה לביטוח ערך קרקע בבית משותף (המשווקת על ידי חלק מהמבטחים), ביטוח תכולה הנמצאת במחסן או מבנה עזר, ביטוח הוצאות שחזור מסמכים כגון תעודות אישיות, ביטוח שבר תאונתי של שמשות, כיורים, כיריים חשמליים, ביטוח לריהוט גן, ביטוח לחיות המחמד, ביטוח לפעילות עסקית בדירה, ביטוח כל סיכונים לדברי ערך, ביטוח רכוש המוחזק בכספת בנק, ביטוח לאופניים, ביטוח בריכת שחיה, ביטוח תאונות אישיות, ביטוח נזקי טרור ועוד..

 

ההשלמות והכיסויים הנוספים המוצעים במסגרת הפוליסה, כמו גם כתבי השרות השונים אינם אחידים וכאמור לא כל תוכניות הביטוח כוללות את כל ההרחבות והתוספות האפשריות.

 

הרחבות הכיסוי והביטוחים הנוספים מאפשרים כיסוי רחב המותאם לצרכיהם המגוונים של המבוטחים. מובן  שקיימים הבדלים גם בצרכים של המבוטחים השונים,  ולקוח שיידרש להרחבה מסוימת לא יידרש בהכרח להרחבה אחרת ויהיה עליו להתמצא במושגים כדי שלא ישלם שלא לצורך פרמיה בעבור כיסוי ביטוחי שאינו נדרש. כך לדוגמא, אם בתכולת הדירה אינה כוללת תכשיטים או דברי ערך ניתן ליהנות מתעריף מוזל הניתן לביטוח תכולת דירה שאינו כולל שאין כיסוי לתכשיטים ולדברי ערך מחוץ לדירת המבוטח.

 

בתוך ים המונחים והמושגים של ביטוח הדירה רצוי להתמקד במונחים העיקריים:

 

 1. ביטוח המבנה וצמודותיו – סעיף הכיסוי בפוליסה מכסה כנגד נזקים שייגרמו למבנה ו/או לצמודותיו כתוצאה ממקרה הביטוח מבנה ובכלל זה: מרפסות, צנרת, מתקני ביוב, אינסטלציה, הסקה ודוודים וכן את החלקים הצמודים למבנה הדירה (כגון ריהוט מטבח/ אמבטיה או ריהוט קבוע אחר). ביטוח המבנה מכסה את עלות הקמת מבנה הדירה מחדש על פי סכומי הביטוח המפורטים בפוליסה אם המבוטח בוחר לבטח את רכושו לפי ערך כינון (חדש תמורת ישן). ביטוח המבנה כולל גם את חלקו של המוטח בבית המשותף ואינו כולל את חלקי המבנה המשמשים לעסק בלבד.

 

הרחבת ערך קרקע בבתים משותפים – חברות ביטוח מסוימות מאפשרות אף לרכוש הרחבה מיוחדת שמכסה גם את ערך הקרקע במקרה של נזק העולה על 75% מערך ההקמה של הדירה מחדש. סכום הביטוח להרחבה אמור לשקף את ההפרש בין מחיר השוק של הדירה הכולל גם את ערך הקרקע לבין עלות הבניה מחדש של אותה דירה.

הרחבה זו מיועדת לציבור המתגורר בבתים משותפים. למבוטח שרכש את הכיסוי ע"פ הרחבה זו "ערך חילוף למבנה" יקבל תגמולי ביטוח לפי ערכה של הדירה בשוק בעת קרות מקרה הביטוח במגבלת סכום הביטוח שצוין בפוליסה ובכך לא יהיה תלוי ביכולת הקימום של המבנה המשותף כולו במקרה של נזק משמעותי לבנין (כגון רעידת אדמה, שריפה) – הרחבה זו כרוכה בתנאים מיוחדים לרבות העברת זכויות בדירה שניזוקה למבטח כשהיא נקייה מעיקול / שעבוד ו/או זכות כלשהי של צד ג'.

 

 1. ביטוח תכולה - סעיף הכיסוי בביטוח מקיף מכסה כנגד אבדן או נזק כתוצאה מהסיכונים המבוטחים לתכולה. כאשר מבטחים בית מאובזר בפריטים רבים ומגוונים, מומלץ לתאם בדיקת מעריך תכולה על חשבון המבטח, וזאת כדי למנוע מצב של ביטוח חסר או אי בהירויות לגבי ערכם של פריטים מסוימים, לאפשר זיהוי רכוש שנמצא לאחר גניבה ולבטח רכוש יקר במלוא ערכו במקום האחוזים הקובעים בפוליסהמסכום ביטוח התכולה לכל סוג של רכוש יקר ערך. המעריך מבצע הערכה למבנה / לצמודות המבנה ולתכולתו  ובכך מסייע  לחשב בקלות יחסית את  תגמולי הביטוח בקרות אבדן או נזק.

  ביטוח התכולה מוציא מכלל כיסוי ביטוחי פריטי רכוש מסויימים כגון כלי נשק (כאשר בחלק מתוכניות הביטוח ניתן כיסוי לאקדחים לשימוש פרטי המוחזקים ברישיון), בעלי חיים, קראוונים, מסמכים ועוד. ביטוח רכוש יקר ערך בהיעדר הערכה, מוגבל לאחוזים קבועים מראש מסכום ביטוח התכולהלכל סוג של רכוש (למשל: 10% לשטיחים, 10% לפרוות, 10% לתכשיטים ולא יותר מ 2% לפריט אחד וכו'). ביטוח כסף מזומן כלול אף הוא בביטוח הדירה בהגבלה לשיעור מסכום ביטוח התכולה הנקוב בפוליסה לפי תוכנית הביטוח ולא פחות מ 0.5% מסכום ביטוח התכולה כמתחייב מתנאי המינימום הקבועים בחוק.

  לפי חלק מתוכניות הביטוח ניתן "להרחיב" את סעיף הכיסוי ולבססו לפי תנאי "כל הסיכונים", דהיינו, כנגד כל נזק תאונתי ובלתי צפוי שלא הוצא מכלל כיסוי ביטוחי לפי חריגי הפוליסה או סייגיה.בשוק הביטוח הישראלי קיימות תוכניות ביטוח המאפשרות ביטוח מסוג ,כל הסיכונים" גם למבנה כאשר בכל תוכניות הביטוח, ניתן לרכוש כיסוי מסוג זה לדברי ערך ותכשיטים. 

  לצורך המחשה: נזק לנברשת יקרה אשר נופלת מתקרת הדירה ומתנפצת יהיה מכוסה ע"פ תנאי סעיף כל הסיכונים (שכן אין חריג למקרה שכזה ) ואולם לא יהיה לכך כיסוי ביטוחי, אם בחר המבוטח  לבטח לפי סעיף הכיסוי בביטוח מקיף.

  כמו כן ניתן לבטח לפי "כל הסיכונים" כנגד אבדן או נזק לתכולה מיוחדת (כגון מצלמות, תכשיטים ופרוות) גם בעת היותם באופן ארעי מחוץ לדירה המבוטחת בשטח מדינת ישראל או אפילו בחו"ל, תמורת תוספת פרמיה.

  לצורך המחשה: שעון שנפל במקום העבודה ונשבר או אבד. הנזק במקרה כזה יכוסה ע"פ תנאי סעיף כל הסיכונים אולם לא יכוסה באם בחר לבטח לפי תנאי מקיף.   

 

סעיפי כיסוי בביטוח מבנה הדירה ו/או תכולה המחייבים מודעות מיוחדת אצל המבוטחים וקבלת חתימתם בעת ההתקשרות בחוזה הביטוח :

 

 1. ביטוח רעידת אדמה– ע"פ הנחיית הפיקוח על הביטוח מבוטח רשאי לבחור בפוליסה ללא כיסוי זה ואולם חייב לחתום באופן אישי על נספח "ויתור על כיסוי כנגד סיכוני רעידת אדמה " בהתאם לחלופה שנבחרה על ידו. חשוב בהקשר זה להיות מודע כי על פי חוקי מדינת ישראל המדינה אינה מכסה כנגד נזקי רעידת אדמה ולפיכך מומלץ שלא לוותר על כיסוי זה.
 2. תיקון נזקי מים ונוזלים למבנה שמקורם בנזק צנרת – מרבית חברות הביטוח מציעות שרותי מוקד לתיקון נזקים מטעם שרברב מטעמן בתנאים מועדפים (בדרך כלל בפרמיה ודמי השתתפות עצמית מופחתים). יחד עם זאת מבוטח רשאי לבחור מראש לתקן באמצעות שרברב פרטי לפי בחירתו בתיאום כמובן עם המבטח בקרות נזק.

 

סקירה קצרה זו היא בגדר תמצית ונועדה להגביר במעט את המודעות לנושא ביטוחי הדירות. הכיסויים הינם בכפוף לתנאי הפוליסה המלאים ולהנחיות החיתום של החברה המבטחת.

 

מוטב לו ללקוח שיהיה מודע לרכיבי הכיסוי הבסיסיים והשונים שכן "מרכיבי המוצר הביטוחי"  משפיעים על היקף הכיסוי הביטוחי ועל גובה פרמיית הביטוח.

 

אירועים משמעותיים בעולם ובארץ כגון רעידות אדמה (יפן) ונזקי טבע (ארה"ב , אירופה ) , כמו גם סיכוני אש (אסון הכרמל) והתפוצצות (מקרה בלוני הגז בנתניה) מעלים את המודעות בקרב הציבור לחשיבותו הגוברת של הביטוח ככלי להגנה כלכלית בשל אירוע נזק.