אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
על חברת הביטוח ליתן הגנה למבוטח

שאלת הכיסוי הביטוחי אמורה להתברר במהלך המשפט אך את הייצוג היה על חברת הביטוח לתת לנתבעים ועתה עליה להשתתף בהוצאותיהם

 

 

 

‏תא (חי') 6253-06-09‏ ‏ יהונתן בלן נ' שרה ברמי

 

בית המשפט: השלום בחיפה

 

פסק הדין המשלים ניתן ביום: 14/9/2014

 

על ידי כב' השופטת: חנה לפין הראל

 

עניינו של פסק הדין: האם יש לקבל את תביעת המבוטח נגד חברת הביטוח שסירבה ליתן לו הגנה משפטית בתביעה כנגדו (שנדחתה מחוסר ראיות) בטענה, כי מקרה הביטוח אינו מבוטח לפי תנאי הפוליסה?

 

בית המשפט קיבל את התביעה

 

מתוך פסק הדין המשלים:

 

 

"בהתאם לפסק הדין אשר נתן כב' סגן הנשיא, כב' השופט גריל, בע"א 33043-10-13, ולאחר שהצדדים הגישו את רשימת הפלוגתאות, ניתן בזה פסק דין משלים כדלקמן:

 

חובת הצד השלישי מס' 1, דהיינו הכשרת הישוב ליתן כיסוי ביטוחי לנתבעים

הנתבעים טענו כי מלכתחילה, משהוגשה נגדם התביעה, היה על חברת הכשרת הישוב להתייצב לצדם הן בעת מתן הכיסוי הביטוחי עפ"י תנאי הפוליסה שהיא הוציאה והן ע"י מתן ייצוג בהליך ובכלל זה מימון הוצאות המשפט אשר נדרשו לצורך ניהול ההליך בתיק זה. 

 

הכשרת הישוב טענה כי בתביעה הנדונה אין כיסוי ביטוחי משום שעפ"י הפוליסה, לפיה בוטחה דירת הנתבעים, היא תחויב רק במידה ונגרם נזק באופן ישיר ע"י פגם במבנה הדירה. מכיוון שנסיבות האירוע היו, עפ"י טענת הנתבעים, כי הנזק נגרם מחמת מריבה בין התובע לבין חברתו, הגב' ריחני (צד ג' 2), הרי לא היה כל פגם בדירה ולכן אין תחולה לפוליסה והיה על כן לדחות את הודעת צד ג' נגדה.

 

זו היתה גם הטענה בכתב ההגנה כי מכיוון שפציעתו של התובע ארעה בגלל מעשה רשלנות או מחדל שלו עצמו אין תחולה לפוליסה והיה מקום מלכתחילה לדחות את הודעת צד ג' על הסף.

 

הנתבעים טענו כי דחיית הכיסוי הביטוחי מביאה לתוצאה אבסורדית, לפיה בגלל שהתובעים אמרו את האמת הם לא יזכו לכיסוי ביטוחי ולייצוג ע"י חברת הביטוח. יתר על כן, הכיסוי הביטוחי נבדק בהתאם לעילת התביעה ולא בהתאם לגרסת ההגנה ובמקרה זה, עילת התביעה היתה הפגם בדירה – זכוכית שאיננה תקנית אשר התנפצה בשימוש סביר ולכן מדובר במקרה ביטוח המכוסה באופן מפורש ע"י הפוליסה.

 

 יתר על כן, טען ב"כ הנתבעים כי מכתב אשר נשלח ע"י חברת הביטוח ביום 5.3.09 נרשם כי החברה מאשרת את הכיסוי הביטוחי.

 

 צד ג' 1 טען כי כיוון שלא היה כיסוי ביטוחי ממילא אין הוא אמור לתת ייצוג משפטי ותוצאה נלווית לכך היא שאין הוא אמור לשאת בהוצאות המשפטיות בהן נשאו הנתבעים.

 

אני מבחינה בין הכיסוי הביטוחי לבין הייצוג המשפטי. גם אם לדעתה של צד ג' 1 בסופו של הליך לא יהיה כיסוי ביטוחי היות והתובע לא נפגע כתוצאה מפגם בדירה, היה עליה להעמיד לרשות הנתבעים ייצוג משפטי.

 

הנתבעים טענו מנגד כי היה זה חוסר תום לב מצד חברת הביטוח אשר לא הסכימה לייצג אותם באופן משפטי ואף סירבה להשתתף בהוצאות אשר נגרמו לנתבעים כתוצאה מההליך, כמו תשלום חוות דעת המומחה התעסוקתי ומומחה הבטיחות, למרות שהיה מדובר באינטרסים זהים בכל הנוגע לנזק.

 

חוסר תום הלב של צד ג' בולט שכן לאחר הגשת חוות הדעת התברר כי היא מסכימה לחוות הדעת מטעם הנתבעים ויש לציין כי הנתבעת הסכימה להשתתף רק בהוצאות חוות הדעת של פרופ' גרזוזי בתחום העיניים באלפיי שקלים בודדים.

 

אין מדובר במחלוקת בתום לב ולצד ג' 1 לא היתה כל סיבה שלא לתת לנתבעים ייצוג משפטי ולכן, בנוסף לחיובם בהוצאות אשר נגרמו לנתבעים יש לפסוק עפ"י סעיף 28(א) לחוק חוזה הביטוח ולחייב את צד ג' 1 בריבית מאוחדת.

 

בסיכומיו ביקש ב"כ הנתבעים לחייב את צד ג' 1 בפיצוי עונשי בסך 50,000 ₪ בנוסף להוצאות המשפט ובשכ"ט עו"ד בסך 90,418 ₪.

 

החלטה

 

עניין חובתה של חברת הביטוח לתת ייצוג משפטי, דעתי היא כדעת הנתבעים. הקובע הוא עילת התביעה ולא גרסה הנתונה במחלוקת ואי אפשר להיות חכם לאחר מעשה ולומר כי מכיוון שבית המשפט לא פסק שפציעת התובע ארעה כתוצאה מפגם בדלת הכניסה, צד ג' 1 פטור ממתן כיסוי ביטוחי. מלכתחילה הגרסה היתה כי התובע, מר יהונתן בלן, נפצע בגלל שהזכוכית אשר הותקנה בדלת הכניסה היתה לא תקנית, דהיינו – הטענה היא לפגיעה במישרין מפגם בדירה.

 

בשלב הגשת התביעה ולמעשה עד לשלב מתן פסק דין, זו עילת התביעה וגרסתה ובעניין זה היה מגיע לנתבעים ייצוג משפטי בכל ההליך. אין בשלב זה זכות לנתבעת להחליט מה היא הגרסה הנכונה. הנתבעים אמורים היו להתגונן בפני טענה כי בדירתם המבוטחת ע"י צד ג' 1 נפל פגם אשר גרם  לנזק. צפייתו הסבירה של המבוטח היא כי בדיון בגין תביעה כזו חברת הביטוח תעמוד לצידו.

 

שאלת הכיסוי הביטוחי אכן אמורה להתברר בתוך מהלך המשפט אך את הייצוג היה על צד ג' 1 לתת לנתבעים. משלא עשתה כן בעצמה עליה להשתתף בהוצאות שגרמה להם, הן בתשלום למומחים והן בתשלום לעוה"ד מטעמם.

 

מה הם הסעדים שיש לפסוק לטובת הנתבעים

 

הנתבעים סבורים כי מגיע להם החזר כל הוצאות המשפט אשר שולמו על ידם, בתוספת הצמדה וריבית ופיצוי חוזי בגין הפרת תנאי הפוליסה ו/או ריבית מיוחדת, בהתאם להוראות סעיף 28(א) לחוק חוזה ביטוח.

 

צד ג' 1 סבורה כי לנתבעים לא מגיע דבר, שכן כאמור לא היה להם כיסוי ביטוחי היות וכפי שהסתבר בדיעבד לאור פסק הדין, התובע לא נפצע בגלל פגם בדירה וממילא אי אפשר היה להפעיל את הפוליסה. יתר על כן, כפי שגם הסתבר, ההוצאות היו מוגזמות מעל ומעבר לסביר כפי שגם פסק בית המשפט המחוזי בערעור על החלטת הרשם, לעניין שכרו של מומחה הבטיחות.

 

החלטה

 

דעתי היא כדעת הנתבעים, היות וצד ג' 1 היה אמור לתת ייצוג משפטי לנתבעים ובהעדרו היה עליהם להתגונן בעצמם בפני התביעה. מדובר היה בתביעה רצינית למדי וכפי שכבר ציינתי, הן בפסק הדין והן בהזדמנויות אחרות, אינני שותפה לדעתו של ב"כ צד ג' 1 כי מדובר בתיק של "רק 5%". יש לזכור כי במקרה הספציפי של התובע היה מדובר על פי כתב התביעה בנזק גדול בהרבה ,והנתבעים עמדו בפני תביעה על סכום פיצויים נכבד למדי הנתבעים כי עשו כמיטב יכולתם להתגונן בפני תביעה זו. מאמצים אשר בהכרח עלו ממון רב.

 

יחד עם זאת, היות והתובע הוא זה אשר חוייב בהוצאות הנתבעים ושכר טרחת עו"ד ,אין מקום לחייב את צד ג' 1 בתשלום נוסף של ההוצאות ושכ"ט עו"ד לנתבעים.

 

צד ג' 1 חייב בפיצוי חוזי בגין הפרת תנאי הפוליסה. אין הוא חייב בריבית מיוחדת, שכן סעיף 28(א) לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981 מתייחס לתגמולי ביטוח ולא להוצאות משפטיות.

 

הפיצוי ההולם בעניין זה לטעמי הוא 20,000 ₪.

 

הוצאות משפט לטובת צד ג' 1 ,ומי מהצדדים יידרש לשלם הוצאות אלה

 

לטעמי, אין צד ג' 1 זכאי להוצאות כלשהן. אילו היה מתייצב לצד הנתבעים ייתכן וכל ההליך היה לובש צורה אחרת לחלוטין, ואולי אף היה נמנע משפט ארוך ומסובך אשר עלה ממון רב ויסורי נפש לא מעטים לחלק מהצדדים המעורבים בו. 

 

הוצאות לטובת צד ג' 2

 

אינני סבורה כי יש מקום לחייב מי מהצדדים בהוצאות לטובת צד ג' 2, וזאת לאור הדברים שנאמרו לגבי ההתנהלות של צד ג' 2 והתובע ובאי כוחם במהלך הדיונים השונים.

 

יש לזכור כי התביעה כנגד צדדי ג' נדחתה, משום שנדחתה התביעה נגד הנתבעים היות והתובע לא הצליח לעמוד בנטל הראיות המוטל עליו. בנסיבות אלו אין מקום לטעמי לפסוק הוצאות לטובת צד ג' 2 ובוודאי לא על הנתבעים אשר לאור גרסת התובע נאלצו להגיש הודעה זו.

 

סיכומו של פסק דין משלים זה הוא כי, צד ג' 1 ישלם 20,000 ₪ כפיצוי על אי עמידתו לצידם של הנתבעים שעה שהיה צריך לעשות כן. "