אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל

הודעה על פרסום מכרז מיום 1.3.17

אגוד חברות הביטוח בישראל (ע"ר)

הזמנה להגיש הצעות להקמה ותפעול של מאגר מידע לאיתור הונאות ביטוח בביטוח רכב חובה

אגוד חברות הביטוח בישראל (ע"ר) (להלן: "המזמין") פונה בזה לקבלת הצעות לפרויקט של הקמה, ניהול, הפעלה ותחזוקה של מאגר מידע לאיתור הונאות ביטוח בביטוח רכב חובה (להלן בהתאמה: "הפרויקט" ו"המאגר").


המאגר מיועד בעיקר לשימושן של חברות ביטוח וזאת לשם איתור הונאות ביטוח בשלב החיתום ובשלב בירור התביעה, והוא יפעל לפי תקנות ביטוח רכב מנועי (הקמה וניהול של מאגרי מידע), תשס"ד-2004 והוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן- "המפקחת").


מקור המידע במאגר הוא חברות הביטוח ומאגרים חיצונים, המורשים על פי דין להעביר מידע למאגר.


ההזמנה להציע הצעות לביצוע הפרויקט, על נספחיה כולל ההסכם (להלן- "ההזמנה"),  תימסר לכל חברה שחתמה על התחייבות לסודיות ומסרה אותה למזמין. ניתן "להוריד" את ההתחייבות האמורה כאן או באתר האינטרנט של הפיקוח על הביטוח:  www.mof.gov.il/hon. קיבל המזמין התחייבות לסודיות חתומה בכתובת המייל: hedva@igudbit.org.il, ישלח את ההזמנה לכתובת המייל שצוינה בהתחייבות לסודיות על ידי החותם עליה או  בתיאום מראש במסירה אישית על גבי דיסק במשרדי המזמין שלהלן.


חברה העומדת בתנאֵי הסף המפורטים בהזמנה, מוזמנת להגיש הצעה לביצוע הפרויקט בהתאם לאמור בהזמנה, לרבות צורת ההצעה והדרך להגישה (להלן – "הצעה").


הגשת ההצעה מותנית, בין היתר, בהמצאת ערבות בנקאית "אוטונומית" לקיום ההצעה על סך של 300,000 ₪  ולתקופת הנקובה בהזמנה.


על המציע עמו יתקשר המזמין (להלן – "הזוכה") לביצוע הפרויקט, להקים את המאגר בהתאם למפרט והדרישות המפורטים בהזמנה ובהסכם עמו, מהשלב של אפיון העל ועד לשלב תפעולו המלא של המאגר.

על הזוכה לספק את החומרה ו/או שרותי האירוח הנדרשים לצורך ביצוע הפרויקט, כולל תפעול המאגר. התוכנה שתפותח לצורך האמור תהיה בבעלות המזמין.

בְּעלות הפרויקט יישאו חברות הביטוח בהתאם לקבוע בדין, כולל הוראות המפקחת.

תקופת ההתקשרות הראשונה תהיה למשך תקופת הקמת המאגר בצירוף ארבע שנים ממועד תחילת תפעולו המלא של המאגר, כאשר נתונה לאגוד בלבד הזכות להאריכה פעמיים, כל פעם בשלוש שנים.

ההצעות שעמדו בתנאי הסף תיבחנה בשלושה שלבים עקרוניים: בשלב הראשון - בדיקת איכות ההצעות, בשלב השני- ייבדקו מחירי ההצעות, ובשלב השלישי - יתקיים משא ומתן או הליך תחרותי נוסף בין מספר מציעים שהשיגו את הניקוד הגבוה ביותר בשני השלבים הראשונים (ביחד), הכול כפי שייקבע על ידי האיגוד.

ביום 2.4.17 יתקיים כנס מציעים במשרדי האגוד בין השעות 11:00-13:00. ההשתתפות בכנס פתוחה לחברות, אשר קיבלו את ההזמנה לאחר שחתמו על התחייבות לסודיות המוצגת באתר המזמין.

הצעות יוגשו, בהתאם לאמור בהזמנה, לגב' חדווה ונונו במשרדי האגוד, בכתובת ז'בוטינסקי 7, רמת גן (קומה 14) בימים א׳ – ה׳ (למעט ערבי חג,  חגים וחוה"מ הנופלים בימים אלה), בשעות 09:00-15:00, לא יאוחר מיום 1.6.2017 בשעה 15:00; כל הצעה שלא תומצא כאמור עד למועד האחרון להגשת הצעות – לא תיחשב כהצעה ותהיה חסרת נפקות.

מסמך זה אינו מהווה הצעה אלא הזמנה להציע הצעות.

מודגש, כי פניה זו והליך בחירת הזוכה על ידי המזמין, כולל ההתקשרות עמו, אינם כפופים לדיני המכרזים למיניהם, כולל מכוח הפסיקה ויש לראות בהליך הבחירה של הזוכה, כולל ההתקשרות עמו, כהליך תחרותי במשפט הפרטי, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

מומלץ שכל מציע, לפני הגשת הצעתו, יקרא בעיון רב את ההזמנה, לרבות התשובות לשאלות ההבהרה, ככל שיהיו.

מובהר בזה, כי המזמין אינו מתחייב ואינו מחויב לקבל הצעה כלשהי, לרבות הצעה שמחירה הוא הנמוך ביותר, ויהיה רשאי לבחור בזוכה לפי שיקול דעתו הבלעדי.

פנייה זו להציע הצעות כפופה לאמור בהזמנה ואם תתגלה סתירה בין האמור בה לבין האמור בהזמנה - יגבר האמור בהזמנה.

בחירת הזוכה כפופה לאישור המפקחת וקיום הליך הבחירה של הזוכה לרבות ההתקשרות עמו כפופה להיתר מאת הממונה על הגבלים עסקיים.

יש לקרוא את ההזמנה דלעיל גם בלשון נקבה ו/או בלשון רבים, הכול לפי הדבק הדברים והקשרם.

                                                                                                     בכבוד רב,

                                                                                  אגוד חברות הביטוח בישראל (ע"ר)