אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל

פעילות לשירות הציבור - מידע על היסטוריית תביעות בגין נזקי רכוש לכלי רכב מבוטחים

מרכז הסליקה של חברות ביטוח בע"מ הקים מאגר מידע של תביעות ששולמו על ידי חברות הביטוח בגין נזקי רכוש שנגרמו בתאונות דרכים (לרבות גניבות) לכלי רכב מבוטחים.

המידע במאגר:
הנתונים כוללים מידע על סוג הכיסוי הביטוחי, שם החברה המבטחת והמידע הבא לגבי תביעות: הסכומים ששולמו בפועל, סוג הנזק (אובדן גמור, ירידת ערך, נזק תוצאתי, גניבה עם מציאת רכב, גניבה ללא מציאת רכב), ירידת ערך אם הייתה, ציון באם התביעה נסגרה או שהיא עדיין פתוחה.
להלן מפורטים ההערות, ההסתייגויות והסייגים שיִכָּלְלוּ בתשובה לשאילתה אותם יש לקרוא לפני הגשת בקשה לקבלת מידע.
המידע הינו על פי דיווחי חברות הביטוח: "איי.אי.ג'י", "איילון", "אליהו", "ביטוח חקלאי", "ביטוח ישיר", "הכשרה", "הפניקס", "הראל", "כלל", "מגדל", "מנורה", "שומרה", "שירביט", "שלמה".

המידע במאגר כולל 7 שנים לאחור ככל שישנו בחברות הביטוח ודווח למאגר.

מי רשאי לקבל המידע:
כל בעל רכב רשאי לקבל מידע על רכבו וכן רשאית חברת ביטוח (המשתתפת במאגר) לקבל מידע על רכב שבעליו רוצה לבטחו אצלן, או שהוגשה תביעה בגין נזק שנגרם לרכב לגביו הוגשה השאילתה.

הערות, הסתייגויות וסייגים לגבי המידע המבוקש והמצוינים גם בתשובה לשאילתה:

1. המידע בתשובה לשאילתה, כולל  מידע מתוך המאגר לגבי הרכב בגינו הוגשה השאילתה והוא מתייחס, הן לכיסוי הביטוחי לרכב והן לתביעות בגין נזקים לרכב המבוטח. יש להתייחס לשני פרטי מידע אלו במשולב (להלן – "המידע").

2. מודגש כי המידע מבוסס על הנתונים הקיימים במאגר, כפי שדווחו על ידי חברות הביטוח
(7 שנים לאחור ככל שישנו בחברות הביטוח) -
ואין בעל המאגר, מחזיק המאגר ומפעילו, מרכז הסליקה של חברות ביטוח בע"מ (להלן – "מרכז הסליקה") ו/או מי מטעמו, אחראים לתוכן המידע ושלמותו.

3. בנוסף, ייתכן שהמידע הכלול במאגר, אינו מדויק או שלם ואינו כולל את כל סכומי התביעות ופרטיהם לרבות פרטי המידע הביטוחי לרכב המסוים.

הסיבות לכך יכולות להיות (אך לא רק):
3.1. לא בכל "חיי" הרכב הוא היה מבוטח.
3.2. היעדר נתונים על תביעות בין היתר מהסיבות :העדר הגשת תביעה לחברת הביטוח, דחיית התביעה על ידי חברת הביטוח או שהנזק אירע בשעה שהרכב לא היה מבוטח.
3.3. חוסר יכולתו של מבטח, לספק נתונים ברמת הפירוט המצויה במאגר.
3.4.  טעויות שיתכן ונפלו בחברות המדווחות, לגבי פרטי המידע.

4. המידע אינו מבוסס על בדיקת הרכב על ידי חברת הביטוח, אלא על תשלום תביעות לגביו, ולפיכך, המידע אינו קובע את מצבו המכני, הבטיחותי והתפקודי של הרכב, לרבות התאונות שאירעו לו, וכן אינו מהווה תחליף לנתונים ולמידע הנמצאים בחברות הביטוח או לבירור מצבו המכני, הבטיחותי והתפקודי של הרכב.

5. המידע אינו קובע את שוויו של הרכב ואינו מהווה שמאות שלו.

6. מודגש, כי המידע אינו מידע לגבי מהות הנזק, אלא לגבי תשלום תביעות שדווחו בלבד ולכן ייתכן שרכבים מסוימים אשר מדווחים כבעלי אפס תביעות/משוללי תביעות, ניזוקו - אך לא שולמו תביעות מסיבות שונות, בין היתר, מהסיבות: היעדר הגשת תביעה לחברת הביטוח, דחיית התביעה על ידי חברת הביטוח,מידע חסר מחברות הביטוח (ראה סעיף 3 לעיל) או כאשר הנזק אירע בשעה שהרכב לא היה מבוטח.

7. מודגש כי היעדר מידע אודות הרכב, אין פירושו שהרכב תקין או שלא אירעה לו תאונה.

8. התשובה לבקשת המידע (השאילתה) מותנית בהערות, הסתייגויות והסייגים שצוינו לעיל והשימוש של מבקש המידע באפשרות להגיש שאילתה ולקבל עליה תשובה כפופה להערות, הסתייגויות והסייגים הנ"ל, ומותנית בכך שלבעל המאגר, מחזיקו ו/או מנהל המאגר, מרכז הסליקה של חברות ביטוח בע"מ ו/או מי מטעמו – אין כל אחריות לנכונות הנתונים בתשובה לבקשת המידע (השאילתה).

סכום התשלום עבור השאילתה לקבלת המידע:
גובה התשלום הינו 10 ₪ לשאילתה.

הדרך לקבלת המידע עבור בעלים פרטיים של כלי רכב שהינם בעלי כרטיס אשראי על שמם:
מודגש כי כרטיס האשראי חייב להיות על שם בעל הרכב, שכן הוא משמש גם לצרכי זיהוי המבקש כבעל הרכב הרשום במשרד התחבורה - ראה/י לינק בהמשך.

תאגידים ובעלי רכב שאין להם כרטיס אשראי על שמם:

1. יש להדפיס את הטופס המתאים המצורף (מסמך PDF המתאים):

לבעל רכב שהינו אדם פרטי – לקבלת הטופס המיועד לבעלות פרטית – ראה מסמך PDF בהמשך.
לבעל רכב שהינו תאגיד – לקבלת הטופס המיועד לבעלות תאגיד – ראה מסמך PDF בהמשך.

2. יש למלא את הטופס המתאים, לחתום עליו ולשלוח אותו בצירוף התשלום האמור ועותק מהמסמכים הנדרשים המפורטים בטופס הבקשה אל:

         מרכז הסליקה של חברות ביטוח בע"מ
         ת.ד. 889
         תל אביב,  6100801

3. התשובה בכתב תישלח לכתובת בעל הרכב או לכתובת התאגיד שנרשמה בטופס הבקשה, לפי העניין (בדואר או בדואר אלקטרוני).

לקבלת המידע:


- בעל רכב שהינו בעל כרטיס אשראי על שמו - לחצו כאן.

- טופס לבעל רכב פרטי שאין לו כרטיס אשראי על שמו – מסמך PDF.

- טופס לבעל רכב שהוא תאגיד - מסמך PDF.

 

לפניות:  pniot@tviot.slika-ins.co.il

 

יש לקרוא את הכתוב לעיל בלשון זכר/נקבה/רבים, לפי העניין.

טופס בקשת מידע בעלים פרטי ללא כרטיס אשראי  טופס בקשת מידע בעלים פרטי ללא כרטיס אשראי
טופס בקשת מידע תאגיד  טופס בקשת מידע תאגיד