אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל

תשובות לשאלות הבהרה

 

מצורפות התשובות לכל השאלות שנשלחו למזמין.

לצד כל שאלה מפורטת התשובה המתייחסת אליה.


המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה עד ליום 31.8.17.

התשובות כפופות לתנאים, ההוראות, ההסתייגויות וההבהרות הבאות:


1. נעשה בתשובות שימוש במונח המוגדר במסמכי המכרז, תהא לו ולכל הטיה דקדוקית שלו, המשמעות המוגדרת במסמכי המכרז.


2. לא תיחשב שאלה ככזו שניתן לה מענה חיובי ו/או שאושרה ו/או שהאמור בה התקבל ו/או שיש למפעיל הסכמה לגבי האמור בה – כל עוד לא נאמר כך במפורש בתשובה.


3. משמעותה של תשובה תהא על פי האמור בה ולא באמצעות הסק, הקש או כיוצא בזה. 


4. הפנייה במענה לתשובה לשאלה אחרת שנשאלה, אין פירושה הסכמה עם השאלה שמתשובתה נעשתה ההפניה.


5. אם שאלה מחולקת לתתי שאלות והתשובה אינה מתייחסת לתת שאלה מסוימת, הרי שהתשובה תקפה לגבי כל תתי השאלות.


6. לפני החתימה על הסכם עם הזוכה יותאם נוסח ההסכם לפי התשובות.

 

תשובות לשאלות הבהרה  תשובות לשאלות הבהרה
הסבר לגבי ממשקי המאגר למאגרים החיצוניים  הסבר לגבי ממשקי המאגר למאגרים החיצוניים