אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

אחריותה של חוות רכיבה על סוסים
התביעה נדחתה, כי הנפגעת לא הוכיחה קיומה של חובת זהירות קונקרטית כלפיה מצד החווה

פוליסה על בסיס הגשת תביעה היא לגיטימית
התביעה נגד המבטח נדחתה תוך אימוץ הגישה השיפוטית המאפשרת כיסוי ביטוחי על בסיס הגשת תביעה

אחריותו של יבואן לשריפה בשל קבל פגום
בית המשפט קיבל את התביעה וקבע, כי היבואן הפר את חובת הזהירות שהוא חב כלפי הלקוח (המבוטח)

שינוי מוטבים רק בהודעה מראש למבטח
כאשר הצוואה נכתבה לאחר קביעת המוטבים, ההודעה למבטח צריכה להימסר לפני קרות האירוע המזכה

מהו הדין החל על ביטוח אווירי בישראל?
בהעדר הסכמה אודות כללי ברירת הדין לגבי ביטוח אווירי, יחולו עקרונות חוק חוזה הביטוח מכוח היקש

אחריותו של מעביד כלפי עובד שנפגע
תביעתו של העובד נתקבלה ונדחתה טענת ההתיישנות תוך הדגשת חובות הזהירות של מעביד כלפי עובד

מעמדו של הבנק למשכנתאות כסוכן ביטוח
בית המשפט קיבל את התביעה לאחר שמצא, כי במקרה הנדון התחייב הבנק כלפי הלווים לבטח את הנכס

התובעים ישלמו 200,000 ₪ לחברת הביטוח
התביעה של בעלי מפעל הטקסטיל נדחתה לאור הוכחת המבטח לסבירות מעורבותם בהצתה

מהם סימני האלימות הנדרשים לכיסוי פריצה?
השופט דחה התביעה לאחר שמצא קשר, בין ההפרה הנטענת של תנאי המיגון, לבין הפריצה לבית הקפה

התיישנות התביעה מיום קרות התאונה
מירוץ ההתיישנות מתחיל ממועד ארוע התאונה ולא מהמועד בו התגבשה הנכות הצמיתה של המבוטח

[1-10]   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   [21-30]...[61-68]