אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

מי אחראי להשבת תגמולי הביטוח?
גורמים רבים נתבעו ע"י חברת ביטוח חקלאי בתביעת תחלוף בשל שריפה, מי מהם נמצא אחראי לנזק?

יש לרשום שיעבוד לפני קרות מקרה הביטוח
כדי שלשעבוד על תגמולי ביטוח יהיה תוקף כלפי צדי ג', חובה לרשום את השעבוד ברשם החברות

אחריות הבעלים וקבלן האיטום לשריפה בפאב
הבעלים אחראים ב 50%, כי לא ווידאו הקפדתו של הקבלן על בטיחות ולא בדקו שדאג לכיסוי ביטוחי הולם

שליחות לעניין רכישת ביטוח באינטרנט
סוכן הנסיעות פעל בעת רכישת הביטוח באמצעות האינטרנט כשלוחו של התובע ולא כשלוחה של המבטחת

חובת הגילוי בביטוח אחריות עורכי דין
בית המשפט פטר את המבטחת מתשלום בשל הפרת חובת הגילוי ע"י עו"ד במועד ההתקשרות

דוח השמאי לא הוכיח עילה לתחלוף
השמאי נמנע מלבדוק המידע שקיבל ולא עשה ניסיון לאתר את עובדי הנתבעת כדי לוודא השמועה

אחריות המשכיר והשוכר לנזק בשל נפילת תריס
המקרה מתיישב יותר עם המסקנה שמשכיר והשוכר לא נקטו זהירות וחל הכלל של "הדבר מדבר בעד עצמו"

השבת מקדמות ביטוח חיים ע"י סוכן ביטוח
התביעה כנגד הסוכנים נתקבלה ברובה אולם נקבע שיש לחשב באופן שונה את העמלות אותן יש לקזז

המבוטח רשאי לבטל ביטוח בהודעה בע"פ
המבטחת אינה יכולה ולא הגיוני לדרוש ממנה לבדוק אמיתות כל בקשה של סוכן ביטוח בשם המבוטח

מקרה ביטוח אחד שנמשך כחודשיים
נקבע, כי מדובר באירוע אחד. לפי ממצאי השמאי ובדיקותיו עולה, כי כל האירועים מקורם בתקלה אחת

[1-10]   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   [21-30]...[61-68]