אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

פיצוי בשל נכות חלקית לפי ביטוח חיים
ענינו של פס"ד הוא: חישוב שיעור הפיצוי מסכום הביטוח לנכות המגיע למבוטח בשל פגיעה בברך ימין

השיעול התחיל כשעה לאחר רכישת הביטוח
התביעה לפי כיסוי ביטול נסיעה נדחתה: "לא נראה סביר כי שיעול כרוני מתחיל רק שעה וחצי לאחר רכישת הפוליסה"

הפנית השופט לאפשרות ביטוח כנגד זיהום
נקבע, כי לו היתה התובעת צופה סיכון כאמור, יכולה הייתה לחייב את קבלן המשנה בביטוח כנגדו או לבטח בעצמה

ביטוח חסר וביטוח כפל בביטוח אחריות מעבידים
גבול האחריות בשתי הפוליסות היה זהה, אולם המבטחת שביטחה 25% מהשכר שילמה רק 20% מהפיצוי

אחריותם המוגבלת של מארגני ומזמיני טיול
סביר ונכון לקבוע כי מי ששוכר את שירותיו של מדריך מקצועי לא יתערב בהחלטותיו של האחרון באשר לדרך המסלול

ביטוח אחריות מקצועית של עו"ד אינו מכסה
התנהלות תוך הפרת חובות אמון ובחוסר תום לב ומדיניות אקטיבית של ערפול אינם נופלים בגדר מקרה ביטוח לפי הפוליסה

החזר מקדמות עמלת היקף בגין ביטולים
לא נראה כסביר שהמערערת, תעניק תנאים מיוחדים למשיב – דהיינו שבניגוד להתקשרויות עם סוכנים אחרים

תביעת שיבוב כנגד חברת שירותי מוקד
השופט קבע, כי לפי יחס הסיכון של חברת שירותי המוקד לבין הרווח הצפוי לא יהיה זה צודק להטיל עליה מלוא האחריות

חובת הזהירות של מעביד כלפי עובד
על המעביד לספק לעובדיו שיטת עבודה נאותה וסביבת עבודה בטוחה להדריך העובדים ולפקח על נקיטת אמצעי הזהירות

התיישנות: העליון חיזק את הלכת אמיתי
בקשת הערעור נדחתה לאור פס"ד בעניין אמיתי לפיה "מרוץ ההתיישנות" בתביעה מתחיל במועד קרות התאונה

[1-10]   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   [21-30]...[61-68]