אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

מחירון לוי יצחק מחייב מבטחים בלבד
מחירון לוי יצחק המשמש כראיה לערך הרכב לפי פוליסות ביטוח אינו מחייב בהליך אזרחי

נהיגה רשלנית אינה מבחן כושר
נהיגה ברשלנות אינה מפקיעה את תחולת הפוליסה ואין בפוליסה שום סייג בדבר נהיגה ברשלנות

אירוע בעת נהיגה בשכרות אינו תאונה
יש וחייב להיות לביה"מ תפקיד בעיצוב המדיניות המשפטית שאינה יכולה להתעלם ממידת הפורענות והזלזול

בית המשפט העליון הכריע בעתירת השמאים
אין אפשרות שהמפקח על הביטוח יכפה על חברות הביטוח לקבל כל שומה של שמאי בו יבחר המבוטח

מי אחראי להפרה של חובת הגילוי?
סוכן ביטוח הממלא הצעת ביטוח אחראי לכך שהפרטים יירשמו תוך שימוש במיומנות מקצועית ובזהירות

זהותו של הנוהג היא פרט מהותי לעניין החבות
המחוזי דחה הערעור וקבע, בין היתר, כי זהותו של הנוהג בעת התאונה היא פרט מהותי לעניין החבות

אין ביטוח ללא תשלום פרמיה לחברה
נקבע, כי המבוטח ידע שהפרמיה לא שולמה אולם בחר משיקוליו הוא שלא לסלק את החוב למבטח

הסוכן יפצה המבטחת במלוא תגמולי הביטוח
הסוכן חויב בשיפוי מלא על כל הסכומים שחברת הביטוח לא היתה מחויבת לשלם אילמלא רשלנות הסוכן

התנאי לחיוב המבוטח בתשלום השתתפות
התובעת לא הראתה שיצאה ידי חובתה, עפ"י חוק חוזה הביטוח, להודיע למבוטח על דרישת הפיצוי

המבוטח לא הוכיח כי הרכב נגנב
התובע לא הוכיח כדין את עילת תביעתו. לא הוכח, כי אובדן הרכב נגרם בגין סיכון גניבה, וקיום המיגון הנדרש

[1-10]   11 12 13 14 15 16 17