אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

התחייבות סוכן לקביעת מוסך ע"י המבוטח
ניתן להסתמך כראיה לגבי ההסכמה, על מכתב שכתבה המשתתפת בפגישה מטעם המבוטח

תביעת שיבוב של מבטח נגד מגרש מכוניות
גם אם נאמר למבוטח שאין ביטוח למגרש – אין לכך משמעות של הסרת אחריות של הנתבעים לנזק

המועד לביטולה של פוליסת ביטוח רכב
יש ליתן משמעות להוראה שבפוליסה התקנית, ואין מקום לקביעה לפי המערערת המאיינת אותה

המועצה אינה אחראית לנפילתו של עץ
יש לדחות את הטענות בדבר היות עץ "דבר מסוכן" לפי פ.הנזיקין וכי מתקיים הכלל בדבר הדבר מעיד על עצמו

דחיית תביעה בשל העצמת הנזק
עיון בתמונות אף בעין בלתי מקצועית, מעלה ספקות באם מדובר בנזק שיכול להיגרם כתוצאה מהתאונה

המבוטח לא הוכיח את גניבת הרכב
על התובע הנטל להוכיח, במאזן ההסתברויות, שהרכב נגנב. במסגרת זו עליו להוכיח את הגניבה

מינוי לביטוח השתתפות עצמית בביטוח רכב
הוכח, כי תנאי להצטרפותו של המערער לכתב השירות היה בירור מוקדם אם "מוסך ארז" נמנה על המוסכים המורשים

תביעת תחלוף כלפי מוכר רכב משוכפל/מזויף
הנתבע לא גילה לרוכשים באילו נסיבות רכש את כלי הרכב ומה המחיר ששילם תמורתם והוא סיפר, כי רכש אותם לבנו

הפוליסה לביטוח רכב בוטלה כדין
השופטת הסיקה, כי המבוטח לא שילם את מלוא הפרמיה ועל כן לא הוקמה הפוליסה מחדש, וכי הנתבעים לא הפרו חובתם כלפיו

תביעת שיבוב של מבטחת כנגד הגורר
על נותן שירותי גרירה חלה אחריות מושגית מבחינה זו שעליו לנקוט אמצעי זהירות בביצוע המלאכה כדי למנוע נזק לרכב הנגרר

[1-10]   11 12 13 14 15 16 17