אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל

הודעה על פרסום מכרז מיום 1.3.17

תשובות לשאלות הבהרה


הזמנה להגיש הצעות להקמה ותפעול של מאגר מידע לאיתור הונאות ביטוח בביטוח רכב חובה.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו עד ליום 31.8.17.