אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה

הפוליסות לביטוח אחריות מנהלים ונושאי משרה בחברה מקנות את הכיסוי האפשרי לפי החוק ובמגבלות הכיסוי וחריגיו ובכל מקרה נדרשת זהירות
 

גשר מעל מים סוערים- פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה     

מאת דרור סופר. 

המחבר הוא מנהל המחלקה לביטוח אלמנטארי בסוכנות שמיר הורוביץ ושות' , בעל תואר BA במדעי המדינה - אוניברסיטת ת"א ו -ACII המכון הבריטי לביטוח. בתפקידיו הקודמים שימש כ: חתם ראשי בשומרה חברה לביטוח וכסגן מנהל המטה האלמנטרי בהדר חברה לביטוח.

 

בעת האחרונה יותר ויותר ארגונים וגופים רבים רוכשים ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה בנוסף לביטוחי רכוש וחבויות המסורתיים וזאת במטרה לכסות במדת האפשר את האחריות הכרוכה בסיכונים הקשורים בפעילותם היום יומית של  הנהלת החברה והדירקטוריון.

 

בארצות הברית הורחבו בתחילת שנות האלפיים תחומי האחריות בהם חב מי שמכהן כדירקטור או נושא משרה אחר הן כלפי התאגיד בו הוא מכהן והן כלפי אדם או גוף אחר. כך לדוגמא, פרשת התמוטטות התאגיד האמריקאי "אנרון" הביאה לחקיקה מחמירה אותה הובילו שני הסנטורים סרבנס ואוקסלי, אשר זכתה לכינוי "תקנות סרבנס אוקסלי" ובקיצור SOX) 2002) תקנות אלה מסדירות בין היתר את נושא הגדרת מנגנוני הבקרה ואכיפתם בחברה.

 

דוגמא נוספת, הממחישה את ההשפעה של הקורה מעבר לים ועל הדרישות הגוברות כלפי הדירקטוריון היא החלת כללי חשבונאות  חדשים (IFRS) שאומצה בתחילה גם בישראל- תקינה חשבונאית בינלאומית שנקבעה ע"י המוסד הבינלאומי לתקינה חשבונאית ויצרה שינוי מהותי באופן הדיווח הכספי. על פי כללים חשבונאיים אלה, יש להציג את ערכי הנכסים לפי שווים הכלכלי (בהתאם להערכת שמאי) במקום השווי שבו נרכשו הנכסים בעבר.

 

אימוץ לקחים ונורמות מחמירות גם בישראל גורר אחריו את חשיפת הדירקטורים לתביעות משפטיות בגין מעשי רשלנות (תיקונים שונים לחוק החברות והמלצות ועדת גושן, שנת 2006, לבחינת קוד הממשל התאגידי).

 

טעויות בניהול חושפות את קברניטי הארגון ומנהליו לתביעות משפטיות אישיות כאשר התגוננות מפניהן עלולה לגזול משאבים יקרים ולגרום נזק לארגון ולעומדים בראשו; חשיפה זו מחייבת בניית מנגנוני הגנה וביניהם ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה (D&O), ביטוח אשר נרכש ע"י החברה שהיא בעלת הפוליסה והוא נועד לבטח את הדירקטורים והמנהלים הפועלים בה ולהגן עליהם והם אלו המוגדרים כמבוטחים.

 

בשוק המקומי והבינלאומי לא ניתן לרכוש ביטוח למנהל או נושא משרה בודד אלא אך ורק במסגרת הביטוח הכולל של החברה. הסיבה לכך, היא שחברות הביטוח חוששות מהצטברות של גבולות אחריות שלא יהיו בשליטתן בשל מקרה אחד.

 

בשוק הביטוח הישראלי כמו בחו"ל, קיימות תוכניות ביטוח ופוליסות שונות אולם התנאים בפוליסות אינם  מקבילים לסעיפי חוק החברות ומטבע הדברים אין כיסוי לסעיפים שהחוק אינו מתיר לבטח. סעיף 261 בחוק הקובע מה ניתן לבטח (או לשפות):

 1. הפרת חובת זהירות כלפי החברה או אדם אחר.
 2. הפרת חובת אמונים כלפי החברה ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב.
 3. חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

 המקרים אשר אינם ברי ביטוח או שיפוי על פי חוק החברות הם:

 1. הפרת חובת אמונים, למעט אם נושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.

 2. הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות.

 3. פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.

 4. קנס או כופר שהוטל על נושא המשרה.

חשוב להדגיש כי על פי הוראות חוק החברות החלטה על רכישת ביטוח ושיפוי הדירקטורים ונושאי המשרה חייבת להתקבל בתקנון החברה.

 

חוק החברות מטיל אחריות אישית על דירקטורים ומנהלים ורואה בהם את שומרי הסף של הארגון, גם אם נהגו בתום לב ומתיר לתבוע אותם אישית. התובעים יכולים להיות ממגוון סוגים: ספקים, לקוחות, בעלי מניות, מפרקים/כונסי נכסים, מתחרים, רשויות, משקיעים וכו'... כך גם העילות האפשריות לתביעה: ענייני מיזוג או רכישה, יחסי עובד-מעביד, אי פרסום אזהרות רווח, ענייני חלוקת דיוידנדים, טעויות בדוחות הכספיים ועוד...

 

במציאות הדינמית והתובענית תרתי משמע, פוליסת אחריות דירקטורים ונושאי משרה מגינה על נושאי המשרה והדירקטורים ומעניקה להם כיסוי ביטוחי כנגד תביעות שעילתן טענה לנזק כספי בגין הפרות לכאורה של חובות האמון והזהירות.  סוגיית כשירותם של דירקטורים בחברות (בעיקר ציבוריות אך גם חברות מאגחות או ממונפות) הופכת לבעייתית ורלוונטית לאור שערוריות בארץ ובחו"ל וכמובן כעת בעיצומו של המשבר הכלכלי הנוכחי המתאפיין במפולות וקריסות של תמנונים פיננסים ובמשבר אשראי חמור השוטף של העסק. לכן, בכל ארגון גדול כקטן (חברה ציבורית, פרטית או ממשלתית ואף עמותה או אגודה שיתופית) חשוב לבחון עריכת ביטוח לאחריות המנהלים והדירקטורים, בנוסף למערך הביטוחים הסטנדרטיים. היתרון המהותי והמיידי בפוליסה שכזו הוא מרכיב ההוצאות המשפטיות המהווה, בדרך כלל, נטל כספי משמעותי במיוחד. הגדרת המבוטח בפוליסה כוללת: נושאי משרה בהווה, בעבר ובעתיד לרבות בעלי תפקידים ניהוליים בארגון אף אם תוארם שונה, כך שהיריעה רחבה (ואינה שמית).

 

במבחן של עלות מול תועלת נודעת חשיבות בהתאמת גבול האחריות, החגורה הביטוחית, בהתאם להקף פעילות הארגון ולפי צרכיו בשים לב לעלות הביטוח ולאפשרות הארגון לשאת בעלות מבלי שתכביד על פעילותו השוטפת.

 

במסגרת תהליך החיתום אותו מבצע המבטח הפוטנציאלי נקבעים ומסוכמים תנאי הביטוח לרבות  גבולות האחריות שיהיו בפוליסה (אמורים לשקף את הסיכון הסביר), הפרמיה ושיעור ההשתתפות העצמית שתחול על החברה במקרה של תביעה. קביעת הפרמיה מתבצעת תוך שקלול החשיפה לתביעה לאחר בחינת פרמטרים שונים המוצגים בדוחות הכספיים של החברה ובכלל זה איתנות פיננסית, ניתוח הענף והסביבה העסקית, מדדי נזילות ורווחיות ועוד. חברות מנפיקות תידרשנה לצרף תשקיפים, וחברות סטארט אפ למיניהן תידרשנה לצרף גם תכנית עיסקית.

 

הכיסוי הבסיסי הוא, בדרך כלל, לפעילות בישראל ולתביעות המוגשות  ונדונות בבתי משפט בישראל. לגבי חברות שיש להן פעילות שוטפת בחו"ל ניתן להרחיב הכיסוי גם לגבולות גיאוגרפיים נוספים וכן לסעיפי דין ושיפוט רלוונטים כאשר לגבי יישוב המחלוקת בין המבוטח לבין חברת הביטוח, נקבע , בדרך כלל, כי יחולו הדין הישראלי והשיפוט בישראל. בכיסוי אחריות בצפון אמריקה, קנדה ארה"ב, נהוג בדרך כלל, לקבוע, כי השיפוי בעבור הוצאות משפטיות יהיה בתוך גבולות האחריות ולא בנוסף להם כמקובל בישראל בשל הוראות חוק חוזה הביטוח לעניין זה.

 

הפוליסות המקובלות בענף זה הינן שנתיות ומסוג CLAIMS MADE (מועד הגשת התביעה) - מכוסות בהן תביעות, או נסיבות לתביעות שהגיעו לראשונה לידיעת המבוטח ודווחו למבטח במהלך תקופת הביטוח, או במרוצת תקופת גילוי כלשהי שנתבקשה ואושרה ע"י המבטח (מקובל לכלול כיסוי בגין אירועים אשר אירעו בתקופת הביטוח או לפניה לאחר התאריך הרטרואקטיבי עליו סוכם בין הצדדים - בדרך כלל מוגדר כיום הקמת החברה).

 

החריגים המקובלים בביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה הם:

1.  תביעה אשר בגינה זכאים נושאיה משרה לקבל שיפוי לפי פוליסה שהייתה תקפה לפני מועד תחילת הפוליסה.
 

2.  תביעה המוגשת על ידי אדם או גוף משפטי כלשהו שבעת הגשת התביעה לראשונה החזיקו בשיעור הנקוב ברשימת הפוליסה במניות או במניות המייצגות את הזכות למנות דירקטורים, או בהון המניות או  בזכויות ההצבעה של החברה באותה חברה.

 

3.  תביעה בקשר לפגיעה גופנית,שכלית,רגשית,מחלה או מוות.

 

4.  תביעה הקשורה לנזק פיזי או הרס לרכוש לרבות אובדן השימוש ברכוש.

 

5.  תביעה בשל זיהום אויר,זיהום קרקע וכו'.

  

6.  תביעה בשל הפרת חובה מקצועית במתן שירותים מקצועיים לאחרים בשכר,למעט בעיסוקו של נושא המשרה בניהול החברה.

 

7.   תביעה בשל תרמית,  אי יושר, זדון.

 

8.  תביעה בשל מעשה או מחדל תוך אי אכפתיות לתוצאות המעשה או המחדל.

 

9.  תביעה בשל מעשה פלילי או הפרה מכוונת של הוראות החוק, מעילה או מעילה באמון. אך למעט הוצאות משפט סבירות שהוצאו להגנה בהליך פלילי ממנו זוכה.

 

10.  תביעה בשל אירוע שהניב רווח אישי, יתרון או טובת הנאה שלא כדין למבוטח, לבני משפחתו או לתאגיד שבבעלותו החלקית או המלא,למעט החברה.

 

11. תביעה בשל קבלת תשלומים או הטבות שנושא המשרה לא היה זכאי להם על פי דין.

 

12. תביעה בקשר להיותו של נושא המשרה משמש בתפקיד כלשהו בתוכנית פנסיה, תוכנית משתתפת ברווחים או אופציות או תוכנית אחרת המיועדת לטובת עובדים.

 

13. חריגים מקובלים בביטוח כללי כמו  מלחמה, פעולות איבה וטרור וחריג סיכונים גרעיניים.

 

הרחבות מקובלות

 1. כיסוי לפעולות רכישה,מיזוג ופירוק – לפי הקבוע בפוליסה.
 1.   תקופת גילוי – המשך הכיסוי בשל אירוע שקרה בתקופת הביטוח במקרה של ביטול הפוליסה על ידי המבטח לפני תום תקופת הביטוח או אי הסכמת המבטח לחדש אתה ביטוח (שלא בשל הפרת תנאי הביטוח או אי תשלום הפרמיה) ובהיעדר ביטוח אחר.
   
 2. הרחבה לנושאי משרה חיצוניים.
   
 3.  כיסוי לחבות בני זוג ויורשים.
   
 4. הפרדת אחריות -הצהרה שניתנה על ידי נושא המשרה כלשהו לא תיזקף לחובתו של נושא משרה אחר.
   
 5. כיסוי פעילות לגיוס הון.
   
 6. כיסוי פתרון משברים – שכ"ט יועץ תקשורת עד לסכום הקבוע בפוליסה.
   
 7. כיסוי למנהלים ולנושאי משרה חדשים ואלו שפרשו.
   
 8. כיסוי לאחריות כאשר המבוטח משמש כדירקטור בחברה אחרת מטעם החברה.
 9. כיסוי הוצאות הגנה במשפט פלילי בהליך שהביא לזיכוי המבוטח.

 

היעדר כיסוי לתביעה של החברה או מבוטח אחד כלפי השני

הפוליסה לביטוח אחריות מנהלים ונושאי משרה בחברה מוציאה מכלל כיסוי תביעה או הליך עונשי שיוגשו נגד נושא המשרה על-ידי פקיד או נושא משרה אחר בחברה. חריג זה נועד, כנראה למנוע קנוניות בין העובדים על חשבון חברת הביטוח מצד אחד ולנטרל סיכונים הנובעים מיחסי עבודה מעורערים ונהלים בלתי מספקים בחברה המבוטחת. חריג זה חל גם לגבי עובדים המחזיקים במניות החברה ומגישים תביעה כבעלי מניות. חריג נוסף מוציא בדרך כלל מכלל ביטוח תביעה המוגשת על-ידי מי שמחזיק במניות המעניקות לו השפעה. בחלק מהחברות הביטוח אין כיסוי לתביעות המוגשות על-ידי מי שמחזיק ב- 10% ויותר ממניות החברה המבוטחת בחלק אחר יש כיסוי רחב יותר כאשר חריג זה מתייחס למי שמחזיק ב- 20% ויותר. הפוליסה מוציאה מכלל כיסוי גם תביעה שתוגש נגד נושא משרה על-ידי החברה המבוטחת או חברת הבת שלה.

במרבית הפוליסות נקבע, כי הסייגים לא יחולו במקרה של:

1.  תביעה כנ"ל, אשר מוגשת כנגד נושא המשרה בדרך של הודעה לצד שלישי ועל מנת להתגונן בפני תביעה עיקרית.
 

2.  תביעה נגזרת כמשמעותה בחוק.
 

3.  תביעה שמוגשת על-ידי מפרק או כונס נכסים או מנהל מורשה אשר מונה על ידי רשות מוסמכת או על ידי בית משפט.
 

4.  תביעה המוגשת בהוראה של או כתוצאה מדרישה של רשות ציבורית מוסמכת.
 

5.  הרחבה מעניינת שאינה כלולה בכל הפוליסות נותנת כיסוי לתביעה המוגשת כנגד נושא המשרה על-ידי פקיד שאינו מנהל.

 

 

לסיכום

הפוליסות לביטוח אחריות מנהלים ונושאי משרה בחברה מקנות את הכיסוי האפשרי לפי החוק ובמגבלות הכיסוי  וחריגיו ובכל מקרה, נושא המשרה והדירקטור בחברה נדרש למשנה זהירות על אף ובנוסף לקיומו של הביטוח וזאת בשל הדרישות המחמירות ממצד אחד והמגבלות של חוק החברות ותנאי הפוליסה מצד שני.