חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הסדר נושים וביטוח אחריות נושאי משרה

ההודעה למבטח על נסיבות העלולות להוביל לתביעה, לא ממלאת התנאים המהותיים ליצירת זכות לכיסוי תביעות עתידיות

 

 

תא (ת"א) 48836-05-10‏ עו"ד פביאן סלמן בתפקידו כמנהל מיוחד של טי אל וי אינווסטמנטס בע"מ (בפירוק) ‏נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ

 

בית המשפט: המחוזי בתל אביב - יפו

 

פסק הדין ניתן ביום: 6/11/2014

 

על ידי כב' השופטת: חדוה וינבאום וולצקי

 

עניינו של פסק הדין: האם יש לקבל את תביעתו של מנהל מיוחד שמונה להחברה המבוטחת כנגד חברת ביטוח שביטחה את מנהלי החברה בביטוח אחריות מנהלים ונושאי משרה בשל אי סדרים כספיים שנתגלו בחשבונותיה של חברת בת?

 

בית המשפט דחה את התביעה

 

מתוך פסק הדין:

 

"פוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה

 

הפוליסה הינה פוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה. מדובר בפוליסת אחריות, אשר נועדה להגן על המבוטחים בכפוף לתנאים וסייגים, במקרים בהם מוטלת על המבוטחים חבות כספית כלפי צד שלישי.

המדובר בפוליסה שהינה על בסיס הגשת תביעה (Claims Made) היינו, תנאי לתחולתה של הפוליסה הוא קיומה של תביעה כנגד נושא משרה המבוטח בפוליסה שהוגשה במהלך תקופת הביטוח כהגדרתה כפוליסה.

...

יועץ הביטוח , מר חיימוב הבהיר בחוות דעתו:

"לפוליסה שני סעיפי כיסוי. פירוש הדבר, כי ישנם שני שערים מרכזיים  דרכם יכול מבוטח להיכנס למסגרת הפוליסה: סעיף כיסוי A- החל על נזקים שנגרמו לנושא המשרה בגין תביעה שהוגשה כנגדו; וסעיף כיסוי B- החל על נזקים שנגרמו לחברה וזאת אך ורק בגין סכומים בהן שיפתה החברה כדין את נושא המשרה בגין נזקיו הנובעים מתביעה שהוגשה נגדו.".(ראה סעיף 9 לחוות הדעת).

משמע, על פניו על מנת שתקום חבות לתשלום תגמולי ביטוח מכוח הפוליסה, על התובע להצביע על תביעה שהוגשה נגד נושא משרה  במבוטחות מכוח עוולה שביצע במסגרת תפקידו.

 

...

 

אף אם היה מוכח כי אי הסדרים הם אלו שהובילו לקריסתה של גאיה ובעקבות כך לקריסתה של טי אל וי, היה צריך להוסיף ולבחון מי אחראי לאי הסדרים שבוצעו והאם אותה התנהלותו של אותו אחראי עולה כדי - wrongful actבהתאם לדרישת הפוליסה.

...

לאחר שעיינתי בשנית בכתבי הטענות, שמעתי את הצדדים וקראתי את טענותיהם בסיכומים, באתי לכלל מסקנה כי המדובר בהרחבת חזית אסורה אשר איני מתירה אותה. המדובר בנושא שהוא מהותי לתביעה ולא ניתן לקבל כי מדובר בהשמטה מקרית.

 

התובע שהוא עצמו עורך דין, בחר במסגרת כתבי הטענות שלא לציין את שמות נושאי המשרה כלפיהם טען כי התרשלו (זולת נושאי המשרה התורכיים שאינם נושאי משרה בטי אל וי ובכרמל אחזקות). יתרה מכך גם כאשר נדרש התובע לשאלה ספציפית בשאלון  ולאחר שטענות מגדל הונחו בפניו במסגרת כתב ההגנה שהגישה, גם אז ראה להוסיף שם אחד נוסף של נושא משרה נוסף ממשפחת Cetinkaya ולא הוסיף ולו שם אחד של מי מבעלי השליטה בטי אל וי או כרמל אחזקות שהיו גם נושאי משרה בגאיה. 

 

על כן נושאי המשרה היחידים לגביהם רשאי התובע להעלות טענות להתנהגות רשלנית הם קינן קיננוגלו וזקי צ'יטינקה (להלן כאמור: "קינן"  ו-"זקי").

 

...

לאור כל האמור לעיל אני קובעת כי התובע לא עמד בנטל ההוכחה המוטל עליו להוכיח כי קינן וז'קי התרשלו במעשיהם, היינו מילאו אחר הדרישה בפוליסה כי מעשיהם/מחדליהם יעלו כדי wrongful act.

 

...

 

יש לציין שרק במהלך הדיון בתיק שבפניי הסתבר שבין  כרמל אחזקות ומגדל התנהל הליך משפטי בבית המשפט השלום בת"א. הליך ששני הצדדים ביקשו לחסותו. לאחר שהדבר נתגלה ונוכח עמדתי, הגישו הצדדים ביום 13.6.13  הודעה מוסכמת לה צורפו מסמכים בדבר תביעה שהוגשה על ידי כרמל אחזקות כנגד מגדל, ובה עתרה לתשלום הוצאות משפט להן נדרשה לצורך הליכים משפטיים בתורכיה. תביעה זו הסתיימה בהליך גישור.

 

עיון בסעיף 9 לתביעה מלמד כי התביעות שהוגשו כנגד נושאי המשרה בתורכיה והיו עילת התביעה שם, הוגשו נגד עופר איתני ואיתן כהן וכאמור לא כנגד אותם נושאי משרה שלגביהם נטען, בתביעה שבפניי, שמעשיהם הביאו לאותן תביעות שבגינן קרסה גאיה ובעקבותיה טי אל וי.

 

בהתאם להוראת סעיף 5.5 (ii) לפוליסה, מוטלת על המבוטח או החברה חובה למסור הודעה על הגשת תביעה כנגד המבוטח בהקדם האפשרי. מקרה הביטוח על פי הפוליסה, הינו הגשת תביעה נגד מבוטח (נושא משרה).

אין חולק כי למונח "תביעה" בפוליסה משמעות רחבה יותר  מן המונח "תביעה" אשר הוגשה לבית המשפט, וגם מכתב דרישה אשר הופנה כנגד נושא משרה עשוי להיחשב "תביעה" לצורכי הפוליסה. אולם בעניינינו לא נשלח כל מכתב דרישה כנגד נושאי המשרה קינן וזקי  שהם נושאי המשרה שלגביהם נטען כי התרשלו בתביעה שבפניי.

 

בספרו של י.אליאס, דיני ביטוח, כרך ב' מתייחס המחבר למונח תביעה וכותב:

 

"בספרות המשפטית הובעה הדעה כי בהיעדר הגדרה  נוגדת בפוליסה, יש להעדיף פרשנות שלפיה כל אימת שמוגשת למבוטח דרישה פוזיטיבית לתשלום פיצויים, מדובר ב"תביעה" כמובנו של מונח זה בפוליסת אחריות על בסיס תביעה."(ראה עמ' 1151).

...

 

מכאן שבעניינינו, ההודעה על נסיבות העלולות להוביל לתביעה, אשר נשלחה על ידי כרמל אחזקות, לרבות המכתב הנוסף מ – 22.3.09, לא ממלאים אחר התנאים המהותיים הדרושים ליצירת הזכות לכיסוי תביעות עתידיות המוגשות עקב הודעה זו לאחר מועד פקיעתה של הפוליסה.

מכל האמור עולה כי החברה לא עמדה בדרישות סעיף 5.5 (iv).

...

 

אין בידי לקבל את טענת התובע כי אין הוא מחויב בתביעה נגד נושא משרה ודי שמצא בחקירותיו כי הייתה התרשלות מצד מי מנושאי המשרה. זאת ולו מן הטעם כי התובע מצא לחקור רק את נושאי המשרה הישראלים שכאמור אינן מהווים את נושאי המשרה שלהם מיוחסים מעשים רשלניים על פי התביעה.

לאור האמור, בהעדר תביעה כאמור, אין תחולה לפוליסה.

...

לטענת התובע הסדר הנושים המגלם את התביעה שנמנעה, על דרך הקטנת הנזק, מכוסה הן בגדר סעיף כיסוי ביטוחי A  והן בגדר סעיף כיסוי ביטוחי B , באשר במסגרתו בוצעו תשלומים הן על ידי כרמל אחזקות והן על ידי הדירקטורים ונושאי המשרה על מנת למנוע הגשת תביעה שהייתה צפויה בגין אי מניעת אי הסדרים הכספיים ואובדנם המוחלט של הכספים שהועברו ממחזיקי האג"ח דרך כרמל אחזקות , לטי אל וי ולגאיה.

איני מקבלת טענה זו.

הפוליסה מכסה אך ורק מעשים שלא כדין שבוצעו על ידי נושאי משרה בחברה בכשירותם כנושאי משרה. כזכור מהות הסיבות שהביאו לקריסתה של גאיה ולמימוש הערבות שנתנה טי אל וי  לבנק, לא הוכחו. לא הוכח כי הדבר אירע, כפי שטוען המנהל המיוחד, בשל מעשים רשלניים של נושאי המשרה.

נזקם של בעלי השליטה בגין התשלומים ששילמו בהסדר הנושים כלל לא הוכח שכן התשלום בו נשאו היה כנגד הקצאת מניות וכנגד "התספורת" שביצעה החברה לבעלי האג"ח. כך גם לא הוכח שתשלומים אלו נעשו מחמת wrongful actsשל  נושאי המשרה ולא מחמת כישלון עסקי.

זאת ועוד, בעלי השליטה לא הודיעו לנתבעת על כוונתם לחתום על הסדר הנושים, לא עירבו אותה במגעים סביב הסדר הנושים, ולא קיבלו את אישורה להסדר הנושים. זאת בניגוד מוחלט לקבוע בסעיף 5.7 בפוליסה:

 

...

 

התובע כשל בהוכחת זכותו לקבל תגמולי ביטוח מכוח הפוליסה שהוציאה הנתבעת מכל הטעמים שפורטו לעיל."

 

עבור לתוכן העמוד