חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ביטוח כפל חל ללא קשר לאחריות המבוטח

המחוזי ביטל את קביעת בימ"ש השלום לפיה אין מקום לביטוח כפל כאשר מבוטח התובעת אחראי, בהתרשלותו, לנזק.

ברע 001366/07

איילון חברה לביטוח בע"מ נגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ

בית משפט: מחוזי תל אביב-יפו

פסק הדין ניתן ביום: 03/03/2008

על ידי כב' השופט: שוחט שאול

עניינו של פסק הדין: האם יש מקום לתביעה בעילת ביטוח כפל כאשר המבוטח או מי מטעמו אחראי, בהתרשלותו, לנזק?

בית המשפט המחוזי דן במשמעותו של סעיף 59 לחוק חוזה ביטוח לאור "הלכת סיגנא" לפיה המבטחים ישאו בנטל החיוב על פי היחס שבין סכומי הביטוח, קיימת גם כאשר אין זהות בין בעלי הפוליסות או בין המוטבים על פי הפוליסות, אך קיימת זהות באינטרס המבוטח.  ובלשון אחרת : אין מניעה כי הוראת סעיף 59 לחוק חוזה ביטוח תחול גם במקרה של שתי פוליסות שנרכשו ע"י מבוטחים שונים, ובלבד שבוטח "סיכון אחד".

בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור וביטל את קביעתו של בימ"ש השלום לפיה אין מקום לתביעה בעילת ביטוח כפל מקום בו מבוטח התובעת או מי מטעמו אחראי, בהתרשלותו, לנזק.

מתוך פסק הדין: "משבחר בית המשפט העליון, במודע וביודעין, לשים לנגד עיניו בקובעו את הלכת סיגנא, אך את מישור יחסי המבטחות בינן לבין עצמן וקבע, כי זכות ההשתתפות הקבועה בסעיף 59(ד) לחוק חוזה הביטוח קמה במקרה שבו מבוטח אותו אינטרס לא ניתן לסייג את הלכת סיגנא ולקבוע כי אינה חלה, מנימוקים הנוגעים למישורים חיצוניים – כדוגמת שאלת האשם של מבוטח זה או אחר בקרות הנזק. משאין מחלוקת, כי במקרה דנן הן המבקשת והן המשיבה הנפיקו פוליסות רכוש שכיסו את אותו סיכון נושא התביעה בבימ"ש קמא (יש הסכמה דיונית של הצדדים בעניין זה עליה אף חזרו הם בפניי בישיבת יום 6.2.08), יישום של הלכת סיגנא לעניינו, מביא למסקנה כי לא ניתן לקבל את הטענה כי זכות ההשתתפות במישור היחסים בין המבטחות לא חלה מן הטעם כי אחד המבוטחים נושא באחריות לנזק שנגרם למבוטח האחר, היות וסוגייה זו עניינה במישור נפרד למישור הרלוונטי לשאלה אם חלה זכות ההשתתפות אם לאו. לפיכך, סבורני כי שגה בימ"ש קמא משביסס מסקנתו כי זכות ההשתתפות לא חלה במקרה עסקינן מן הטעם האמור."

 

 

עבור לתוכן העמוד