חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

פסיקה

פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

עיריית ת"א אחראית לנפילה על מדרכה
רשות מקומית חבה חובת זהירות מושגית כלפי המשתמשים בדרכים שבאחזקתה ומחובתה למנוע התממשות סיכוניםקרא עוד
המורה לספורט לא הוכיח את אחריות המנקים
בסמוך לתאונה, חודשים לאחר התאונה, לא ציין תובע את מצב החדר כגורם לתאונה, אלא כי החליק וסובב את ברכוקרא עוד
תביעת רשלנות בשל טיפול בסוסה
התובע לא הוכיח פרקטיקה רפואית מקובלת ונוהגת, לשימוש בעזרי בטיחות כטענתו במהלך התאוששות חופשיתקרא עוד
התיישנות תביעת מיטיב של קטינים
עילת התביעה נולדה לתובעת ביום הטבת הנזק הראשונית. מיום זה היה על התובעת לעמוד על זכותה לשיפוי תוך שבע שניםקרא עוד
היקפה של חובת הגילוי היזום ע"י המבוטח
המבוטח אינו מוחזק כמי שבקיא בתחום הביטוח ובוודאי אין רואים אותו כמי שיודע להעריך איזה מידע יהא בעל ערך עבור המבטח קרא עוד
התיישנות עילת התביעה בחוזה אופציה
העליון קבע, כי עילת התביעה שעניינה קיומו של תנאי מקפח בחוזה אחיד, נולדה עם כריתת החוזה בסוף שנות השבעיםקרא עוד
המחוזי קבע, כי המבוטח לא הונה את המבטח
הוכחת המבוטח את גובה הנזק שנגרם לו בפריצה לא נדונה בפס"ד בשל הממצאים שבוטלו והנושא עובר לדיון בערכאה דיוניתקרא עוד
אחריות בגין נזקי מים שנגרמו לשכנים
על המבטחים לשפות המבוטחים בסכומים שנפסקו והם אינם רשאים לקזז השתתפות עצמית או לתבוע אותה בכל דרך אחרתקרא עוד
אובדן שכר דירה בשל שינוי במבנה
השיפוצים התמשכו שלא באשמת המבטחת אלא בשל רצון של המבוטחים לבצע שיפוצים ושינויי מבנה ועל כך אין לפצותםקרא עוד
ביטוח החזר הוצאות בשל ביטול נסיעה לחו"ל
הפוליסה אינה מכסה את האירוע, לאור סיבת ביטול הנסיעה, כמפורט במסמכים הרפואיים, ובהעדר אשפוז משך 24 שעותקרא עוד
העליון על תקופת הגילוי בפוליסת נאמנות
הצדדים רשאים לקבוע כי פוליסת הביטוח תכסה רק נזקים שהתגלו בתוך תקופת הביטוח, וזהו לרוב הכלל בביטוחי Fidelityקרא עוד
העליון: חישוב ביטוח חסר באובדן רווחים
קביעת מועד לחישוב ביטוח חסר כנקודת זמן המצויה במרחק רב לאחר קרות מקרה הביטוח, איננה מגשימה את תכלית החוזהקרא עוד
הוכח שהמבוטח מעורב בהצתת המחסן
הוכח, במאזן ההסתברויות הגדולה, מזו הדרושה להרמת הנטל במקרה אזרחי "רגיל", שהמבוטח מעורב בהצתהקרא עוד
הבנק אינו מחויב לערוך ביטוח חיים ללווה
לא הייתה אפשרות לצרף את המנוחה שהיתה בת 69 לביטוח הקבוצתי של הבנק שהתנאי להצטרפות היה צעיר מגיל 55 קרא עוד
אחריות בגין פציעה של תלמיד בטיול שנתי
במקרה הנדון, הנזק אירע בשל מחדליהם של שני הצדדים, מפעיל בריכה ובעל מקרקעין המחזיק בידיו סמכויות פיקוחקרא עוד
תוקפו של חריג בביטוח תאונות קולקטיבי
הנתבעת עמדה בנטל להוכיח שאמנם החוזר הכולל את תנאי הפוליסה הופץ כנדרש לעובדי העירייה ובהם גם התובעקרא עוד
אחריות מבטח לתיקון נזקי צנרת
שירות לשירותי שרברבות לא ניתן ונזקי נזילת המים לדירת המבוטחים מהווים נזק מסתבר עפ"י סע' 10 לחוק החוזים תרופותקרא עוד
בית הלוחם אינו אחראי למקרה מוות בבריכה
בעת האירוע השגיחו על הרוחצים בבריכה שתי מצילות בעלות הסמכה כנדרש והאחראי על המצילים היה במסלול שחיה סמוךקרא עוד
ביטוח גניבת תכשיטים מחוץ לכספת
השופט חייב את המבטחת בתשלום 50% מהנזק משום שלא ערך וידוא, כי הכספת הותקנה, כפי שדרשה במכתביהקרא עוד
אחריותה של עמותה למותו של ילד
העמותה יצרה את המפגע הבטיחותי החמור, אנשיה נכחו בחצר מדי יום, והיו חייבים להיות מודעים למצבה של הגדרקרא עוד
עבור לתוכן העמוד