חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

תקנות ביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון

התקנות לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון חלות על תנאי פוליסות שנכנסו לתוקפן מיום 3/10/12

 

פירוט רכיבים המשפיעים של שווי הרכב – יפורטו במפרט הפוליסה אם ברכב כלולות תוספות או אבזרים צמודים אפשריים שאינם כלולים במחירון הרכב של דגם הרכב במפרט היבואן, כאשר הם משפיעים על שווי הרכב.

שווי רכב שאינו נכלל במחירון – ייקבע לפי הערכת שווי שתצורף למפרט.

רעידת אדמה – כאשר הכיסוי נוסף לביטוח, הדבר יירשם במפרט כולל ההשתתפות העצמית שנבחרה ע"י המבוטח והתעריף יוצג בנפרד בהצעת הביטוח.

הגדרת רכב– (בתוך הגדרת מקרה הביטוח) רכב הנקוב במפרט, לרבות האבזרים והמכלולים שבחבילה הבסיסית של דגם הרכב הקבועים במפרט היבואן ושלא ניתן לרכוש רכב בלעדיה, למזגן האוויר שבו, לאמצעי המיגון שהותקנו בו לפי דרישת המבטח, לאבזרים הנמצאים בו מכוח דין או לאבזרים הצמודים אליו שננקבו במפרט (להלן - הרכב).

מקרה הביטוח – במקום שלג וברד – שלג, ברד

קלקולים מכאניים וחשמליים  – אשר אינם מכוסים אלא אם נגרמו במהלך או עקב מקרה ביטוח כוללים מעתה גם קלקולים אלקטרוניים.

חישוב הפיצוי – תגמולי הביטוח יחושבו וישולמו לפי האבדן או הנזק לרכב ביום קרות מקרה הביטוח, לרבות בשל ירידת ערך ויהיו בצירוף מ.ע.מ. למעט לזכאי בניכוי תשומות מ.ע.מ

"רכב באבדן גמור"  - הוא:

רכב שנגנב ולא נמצא בתוך 30 ימים מיום הגניבה

רכב ששמאי רכב  מוסמך קבע לגביו שנתקיימו בו אחד מאלה:

א.  הוא יצא מכלל שימוש והנזק הישיר שנגרם לו, למעט נזק ישיר שנגרם מירידת ערך, הוא 60 אחוזים ומעלה משווי הרכב ביום קרות מקרה הביטוח כולל מסים.

ב.   הרכב אינו ניתן עוד לשיקום והוא נועד לפירוק בלבד.

אבדן גמור לרכב שלא שילמו בעדו מסים -  כולל רכב שקוזז בגינו מס ערך מוסף. לאחר תשלום תגמולי הביטוח או החלפת הרכב רשאי המבטח לקבל מהמבוטח את זכויותיו ברכב למעט אבזרים ומכלולים שלגביהם אין המבוטח זכאי לתגמולי ביטוח.

נזק חלקי – בתיקון הרכב - יעשה שימוש בחלפים המתאימים לחלק המוחלף באיכות, בתכונות ובתיאור בצרוף הוצאות התקנה. רכב שגילו עד שנתיים - יתוקן בחלפים מקוריים או חדשים בלבד; אם בעת התיקון הוחלף חלק שלא בהתאם לתנאים באחריות היצרן והאחריות הוסרה בגין ההחלפה, חברת הביטוח תהיה אחראית לאותו פגם.

גיל הרכב – הזמן שחלף מתאריך הרישום של הרכב לראשונה, כמצוין ברישיון הרכב.

סעיף החלפת הרכב – המאפשר למבוטח להעביר את הכיסוי הביטוחי לרכב אחר במקרה של החלפת רכב – עבר לסעיף 25 א' (במקום סעיף 10) והוא מחייב קבלת הסכמה של המבטח לכיסוי הרכב המוחלף במקום הכיסוי האוטומטי שהיה בעבר בכפוף לבקשת המבוטח.

הפיצוי לצד שלישי שרכבו ניזוק עקב תאונה - יכלול החזר כספי בגין הוצאות שונות שנתבעו על ידו, כגון הוצאות סבירות לשמירתו ולהעברתו של הרכב למקום הקרוב ביותר בו ניתן לתקן את הנזק והוצאות הגעתו של הצד השלישי למחוז חפצו לאחר התאונה.

פיצוי בשל אובדן רווחים - בזמן השבתתו של הרכב לצורך תיקונו ובלבד שהרכב המושבת הוא רכב מסחרי שנמצא בבעלות צד שלישי ומשמש לעיסוקו.

טיפול בתביעות צד שלישי - המבטח רשאי ולפי דרישת הצד השלישי חייב, לשלם לצד השלישי את תגמולי הביטוח שהמבטח חייב למבוטח ובלבד שהודיע על כך למבוטח בכתב בתוך 7 ימי עסקים מיום הדרישה והמבוטח לא התנגד בתוך 30 ימים. אולם טענה שהמבטח יכול לטעון כלפי המבוטח.

חריג שימוש בסמים - אבדן או נזק שנגרמו בשל היות נהג הרכב נתון להשפעת סמים מסוכנים כהגדרתם בפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), התשל"ג – 1973.

גילוי ושינוי בעניין מהותי – כולל את אמצעי המיגון של הרכב וכן את הנזקים שאירעו לצד שלישי בנוסף לנזקים שאירעו לרכב -  למעט בתקופה שבה הרכב לא היה בבעלות המבוטח. אין עוד צורך בגילוי דרישות מיוחדות ככל שנדרשו מבטחים קודמים.

מסירת דוח תביעות למבטח - תיעשה לפי בקשתו של המבטח.

הודעה על ביטוח כפל – אינה חייבת להיות בכתב.

חיוב המבטחים בביטוח כפל -  במקום יחד ולחוד – לחוד על מלוא סכום הביטוח ובינם לבין עצמם ישאו בתשלום תגמולי ביטוח לפי היחס שבין סכומי הביטוח.

הארכת הביטוח - טעונה הסכמה של המבטח (נמחקו המילים: מפורשת בכתב) ושל המבוטח.

השתתפות עצמית אחת למקרה ביטוח אחד – לפי הסכום הגבוה מביניהם- גם אם מדובר בכיסוי לפי פרק המקיף ופרק ביטוח צד ג'. כלומר, תיאסר גביית השתתפות עצמית כפולה במקרה של נזק עצמי ונזק לצד שלישי.

כינון הפוליסה – חיוב המבטחים בפירוט חישוב דמי הביטוח בעבור השבת סכום הביטוח לקדמותו לאחר נזק. הפירוט יבוא בסמוך לפירוט סכום ההשתתפות העצמית. המבטח רשאי, אך אינו חייב לגבות דמי ביטוח נוספים בעבור כינון הפוליסה.

השבתת רכב – נוסף סעיף המאפשר למבוטח להודיע על השבתה למשך תקופה של 30 ימים לפחות שבה לא ינהג המבוטח או מי מטעמו ברכב. במשך תקופת ההשבתה לא יהיה כיסוי לנזקי התנגשות מקרית, התהפכות ותאונה מכל סוג שהואובתום תקופת ההשבתה יוחזר למבוטח החלק היחסי של דמי הביטוח בעבור כיסוי התנגשות מקרית, התהפכות ותאונה מכל סוג שהוא.

ביטול הביטוח – הביטול ביזמת המבוטח יכנס לתוקף במועד שבו נמסרה על כך הודעה למבטח (במקום חיוב להודיע למבטח 21 יום מראש לפני הביטול). פוליסה משועבדת תבוטל לאחר 30 ימים לאחר שניתנה התראה על הביטול לבעל השעבוד, החזר דמי ביטוח בביטול ע"י המבוטח או המבטח ייעשה בהקדם ולא יאוחר מ 14 ימים מהמועד שבו נכנס הביטול לתוקף. חישוב ההחזר נח יותר למבוטחים במקרה של ביטול הביטוח ביזמתם. לפי האוצר, מבוטח שיבטל פוליסה לאחר 8 חודשים יקבל החזר כספי גבוה ב- 150% מההחזר לפי המנגנון הקיים היום.

חיוב המבוטח לתקופת ביטוח של עד 7 ימים -  5% מדמי הביטוח השנתיים. לתקופה העולה על 7 ימים -  5% מדמי הביטוח השנתיים + 0.3% מדמי הביטוח השנתיים בעד כל יום ביטוח החל ביום השמיני.

במקרה של ביטול הביטוח בשל העברת בעלות הרכב, החזרת רישיון הרכב למשרד הרישוי או פטירת הנהג הנקוב כנהג יחיד, תחושב הפרמיה המוחזרת לפי חישוב פרו-רטה – יחסי לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח.

ריבית על תגמולי ביטוח – בשיעור שנקבע בחוק פסיקת ריבית והצמדה.

קיזוז מתביעות -  המבטח רשאי לקזז מתגמולי ביטוח לפי כיסוי המקיף, כל סכום קצוב שהמבוטח חייב לו בשל פוליסה זו או בשל פוליסה אחרת במידה וקיי חשש ממשי לאי פירעון החוב, רשאי המבטח לקזז את יתרת דמי הביטוח שטרם הגיע מועד תשלומם או חיוב אחר שטרם הגיע מועד קיומו.

התיישנות – שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח אלא אם כן נקבעה תקופה אחרת לפי החוק.

עדכון המבוטח לגבי תביעת תחלוף -  חברת ביטוח שקיבלה כספים מצד שלישי בשל תביעה, תעדכן על כך את המבוטח תוך 15 ימים. עדכון זה יסייע למבוטח לדרוש מהצד השלישי תשלום עבור השתתפות עצמית ששילם או תשלום עבור הפסד הנחת העדר תביעות.

דו"ח תביעות – המבטח יציין בדוח בפירוט כל מקרה ביטוח בשלו הוגשה תביעה גם את: מספר הרכב המבוטח, מועד מקרה הביטוח, הסכום ששולם, סוג הכיסוי, סוג התביעה (נזק עצמי או צד ג') האם התקבל אצל המבטח פיצוי או שיפוי לפי תביעת תחלוף, את שיעור או סכום ירידת הערך שנקבע.

הודעה של המבוטח או של המוטב למבטח – אינה חייבת עוד להיות בכתב והיא יכולה להינתן גם בכל דרך אחרת עליה יודיע המבטח למבוטח מזמן לזמן.


עבור לתוכן העמוד