חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

בית המשפט העליון הכריע בעתירת השמאים

אין אפשרות שהמפקח על הביטוח יכפה על חברות הביטוח לקבל כל שומה של שמאי בו יבחר המבוטח

 

 

בגץ 3677/09 איגוד שמאי ביטוח ישראל נ' המפקח על ביטוח ושוק ההון ואיגוד חברות הביטוח בישראל

 

בית המשפט: העליון

 

פסק הדין ניתן ביום: 7/12/2010

 

על ידי כבוד השופטת:  מ' נאור

 

מייצגי העותרים: עו"ד יוסף תוסייה-כהן, עו"ד שלמה תוסייה-כהן ועו"ד עדי אלבוים

 

מייצג הפיקוח על הביטוח: עו"ד ענר הלמן

 

מייצגי איגוד חברות הביטוח: עו"ד רנאטו יאראק ועו"ד יוסף הלוי

 

עניינו של פסק הדין: האם יש לקבל את העתירה של איגוד השמאים המבקשת מבית המשפט העליון להורות למפקח על הביטוח כי יבטל את רשימת "שמאי החוץ" על פי ההסדר שנקבע בחוזר ביטוח 2007-1-8 וכי במקום הסדר זה יורה המפקח להחליף את הרשימה האמורה ברשימה שתכלול את כל השמאים הרשומים בפנקס השמאים כמשמעותו בצו הפיקוח על מוצרים ושירותים  (שמאי רכב), התש"ם – 1980.

 

רקע: החוזר הקובע רשימה של "שמאי חוץ" מקורו בפסיקה של הבג"ץ ב 7721/96 איגוד שמאי ביטוח בישראל נ' המפקחת על הביטוח. בית המשפט העליון, עשה צו החלטי בו הורה למפקחת על הביטוח לקבוע הסדר ראוי אחר במקום ההסדר שנהג אותה עת בענין "שמאי בית", וזאת בשל חשש אפשרי לפגיעה בציבור המבוטחים בשל כך ששמאי הבית, שהם עובדים של חברות הביטוח, ייתנו חוות דעת מוטות לטובת מעבידתם, חברת הביטוח.  ביום 29.4.2007 נקבע חוזר חדש הוא החוזר העומד ביסוד העתירה.

 

 

בית המשפט העליון לא ראה אפשרות להיעתר לעתירה.  

 

 

מתוך פסק הדין:

 

"לא ראיתי אפשרות להתערב בשיקול דעתו של המפקח באופן שתבוטל רשימת שמאי החוץ ותוחלף ברשימת כלל השמאים. בראש ובראשונה – אין אני רואה אפשרות שהמפקח על הביטוח יכפה על חברות הביטוח לקבל כל שומה של שמאי בו יבחר המבוטח (או צד ג) ללא עוררין. לחברת הביטוח יש, על דרך העיקרון, זכות לבדוק את השומה מטעם המבוטח. עליה לעשות כן בתום לב, בזריזות ראויה ואף לשלם כל סכום שאינו שנוי במחלוקת בתום לב. עם זאת זכותה היא לבדוק את השומה."

 

"... דומני כי יש טעם בטענת המשיב 2 (איגוד חברות הביטוח) בתגובתו לעתירה לפיה אם יבוטל הסדר שמאי החוץ הרי שלא ניתן יהיה לכפות על חברות ביטוח לקבל ככתבה וכלשונה שומה שבאה אך ורק מטעמו של התובע?...

 ...גם לפי החוזר הנוכחי המבוטח זכאי להציג לחברת הביטוח כל שומה של כל שמאי מטעמו. איש אינו כופה עליו לפנות ל"שמאי חוץ" שברשימה, דווקא ואין עוררין על זכותו זו. אלא שהעותרים מבקשים להפוך את הדברים כך שהמבוטח יוכל מלכתחילה לפנות לכל שמאי והנטל יהיה על חברת הביטוח לתקוף את השומה. בהצעת העותרים בדבר תוכן החוזר שעל המפקח לקבוע חבויה הנחה לפיה חברת הביטוח תקבל כל שומה של כל שמאי. גם תשלם עבור עריכתה, וגם תקבל אותה, לפחות בדרך כלל. ואולם בהיעדר אפשרות לכפות על חברת הביטוח לקבל דווקא את שומת השמאי מטעם המבוטח קיים קושי של ממש בהצעת העותרים."

 

" על פי כללי ההתערבות המקובלים עלינו אין מקום להתערב בהחלטת המפקח אלא אם החלטתו חורגת ממתחם הסבירות וזאת לא אוכל לומר על החלטת המפקח בענייננו."

 

"בענייננו איננו מביעים כל עמדה לגבי הפרות פרטניות אך למותר לציין כי על המפקח ליתן דעתו לדבר ולבדוק בקפידה את אופן ביצוע החוזר, כפי התחייבות המדינה לפנינו. אם יסתבר כי חברות הביטוח מפרות את החוזר באופן הפוגם בהגשמת תכליתו, דהיינו התכלית להגן על המבוטחים, על המפקח לפעול כפי סמכויותיו מול חברות הביטוח, לרבות במידת הצורך בדרך של שינוי החוזר. אם יסברו העותרים כי המפקח אינו פועל כפי סמכותו - דלתות בית המשפט פתוחות שהרי כפי שנקבע בפסק הדין הקודם"תפקידו של בית-המשפט הוא לפקח על המפקחת שתמלא את התפקיד שהוטל עליה בחוק בהתאם לתכלית החוק"

לבסוף, לא מן המותר להפנות את חברות הביטוח והשמאים כאחד למה שנקבע בפרשת דטה-קארבדבר חובותיהם של שמאים שלא להטות פנים, ועל הסיכון לו הם חשופים במקרה שיפעלו שלא כדין. "

 

עבור לתוכן העמוד