חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מיום 1/1/2008 : צו פנסיה חובה לעובדים

הצו יחול על כמיליון עובדים שאין להם הסדר פנסיוני מכוח הסכם קיבוצי, אישי או צו או פנסיה תקציבית
1/01/2008

שר התמ"ת, חתם ביום 30/12/2007 על צו הרחבה המקנה תוקף להסכם הקיבוצי הכללי (מסגרת) לביטוח פנסיוני מקיף במשק שנחתם ביולי 2007 בין לשכת התאום של הארגונים הכלכלים וההסתדרות הכללית. הצו בתוקף מיום 1.1.2008.

להערכת משרד התמ"ת, הצו אמור לחול על כמיליון עובדים שאין להם הסדר פנסיוני מיטיב מכוח הסכם קיבוצי כללי (ענפי), הסכם קיבוצי מיוחד, הסכם אישי או צו הרחבה או פנסיה תקציבית.

 

תנאי הזכאות לפנסיה:

  • על כל עובד/ת החל מגיל 21 -לגבר ו-20 לאישה ועד לגיל פרישת חובה ע"פ החוק.
  • כל עובד שלא חל עליו ההסכם מיטיב.
  • החל מ- 1.1.2009 כל עובד יהיה זכאי לביצוע הפרשות לפנסיה לכשישלים 6 חודשי עבודה.
  • כתקופת הערכות, כל עובד שב- 1.1.2008 יהיה מועסק 9 חדשים ומעלה.
  • עובד שהתחיל לעבוד במקום עבודה והינו בעל ביטוח פנסיוני יהיה זכאי להיות מבוטח מהיום הראשון, ביצוע ההפרשות יחל לאחר שלושה חודשי עבודה – רטרואקטיבית או בתום שנת המס המוקדם מביניהם.

אירוע המזכה בפנסיה:
מוות, נכות או פרישה בגיל 60 ומעלה או, אם נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין או, מכוח סעיפים 16 ו- 17 לחוק פיצויי פיטורין התשכ"ג 1963.

רכיבי השכר אשר יחשבו לצורך ביטוח פנסיוני:
השכר המבוטח הינו השכר הקובע כפי הקבוע בחוק פיצויי פיטורים (התשכ"ג 1963), ויכלול את שכר הבסיס וכן את כל התוספות הקבועות להן זכאי העובד. תקרת השכר המבוטח הינה השכר הממוצע במשק.

טבלת שיעורי ההפרשות החודשיות מהשכר:

החל מיום... ואילך

הפרשות

מעביד

הפרשות

עובד

הפרשות המעביד

לפיצויים

סה"כ

1.1.2008

0.833%

0.833%

0.834%

2.5%

1.1.2009

1.66%

1.66%

1.68%

5%

1.1.2010

2.5%

2.5%

2.5%

7.5%

1.1.2011

3.33%

3.33%

3.34%

10%

1.1.2012

4.16%

4.16%

4.18%

12.5%

1.1.2013

5%

5%

5%

15%

 זכות העובד לבחור את ההסדר הפנסיוני:

  • העובד זכאי לבחור את קרן הפנסיה או את קופת הגמל לקצבה בה יבחר להיות מבוטח וזאת בתוך 60 יום ממועד תחילת עבודתו אצל המעסיק.
  • על העובד להודיע למעסיקו בכתב באיזו קרן פנסיה או קופת גמל לקצבה בחר לצורך ביטוחו.
  • עובד שלא הודיע למעסיקו בכתב בפרק הזמן הנקבע הנ"ל על הקופה בה בחר להיות מבוטח, יבטח אותו מעסיקו בקרן הפנסיה מקיפה חדשה.
  • העובד יהיה זכאי לבחור או לעבור לקופת גמל לקצבה אחרת ובלבד שתכלול כיסוי למקרי מוות ונכות.

השלמת פיצויי פיטורים:
מעסיק המפריש פיצויי פיטורים כפי שתואר בטבלה (עמ' 5 לחוברת) או בשיעורים גבוהים יותר יהיה רשאי לשלם השלמת פיצויי פיטורים עד ל 8.33% לקופת גמל לקצבה.

על המעסיק להודיע כי בחר לעשות כן בכתב לקופה עם העתק לעובד. במקרה זה כספי השלמת פיצוי הפיטורים יבואו במקום פיצויי פיטורים בהתאם לאמור בסעיף 14 לחוק פיצוי פיטורין התשכ"ג 1963. הפרשות אלו לא ניתנות להחזרה למעביד למעט מקרה בו העובד ימשוך כספים מקופת הגמל על פי תקנונה או במקרה אירוע מזכה.


הערכה ראשונית לפנסיה חובה של בנק ישראל

צו ההרחבה המלא באתר משרד התמ"ת

המאמר של פרופ' יהודה כהנא על צו ההרחבה

עבור לתוכן העמוד